۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين

عنوان برنامه

ساعت

گروه B

گروه A

ساعت

عنوان برنامه

ساعت

تاریخ

کلاس با دستیار

12.30-11

معاینه فیزیکی

دکتر ارون

معاینه فیزیکی

دکتر ارون

9.30-11.30

مورنینگ

8.30-9.30

1/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

معاینه فیزیکی

دکتر ضیا الدینی

معاینه فیزیکی

دکتر ضیا الدینی

9.30-11.30

Text review

8.30-9.30

2/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

اختلالات حرکتی

دکتر شفیعی

اختلالات حرکتی

دکتر شفیعی

9.30-11.30

سی تی اسکن

دکتر ایرانمنش

8.30-9.30

3/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

روش های پاراکلینیک

دکتر حمزه ای مقدم

روش های پاراکلینیک

دکتر حمزه ای مقدم

9.30-11.30

مورنینگ

8.30-9.30

4/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

سردرد

دکتر ارون

سردرد

دکتر ارون

9.30-11.30

ژورنال کلاب

8.30-9.30

5/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

تشنج

دکتر ابراهیمی

استروک ایسکمیک

دکتر ایرانمنش

9.30-11.30

مورنینگ

8.30-9.30

8/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

میوپاتی

دکتر عابدینی

میوپاتی

دکتر عابدینی

9.30-11.30

Text review

8.30-9.30

9/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

لوکالیزیشن

دکتر ضیاالدینی

کما

دکتر ابراهیمی

9.30-11.30

اپروچ به تشنج

دکتر ارون

8.30-9.30

10/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

خواب

دکتر حمزه ای مقدم

خواب

دکتر حمزه ای مقدم

9.30-11.30

مورنینگ

8.30-9.30

11/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

سرگیجه

دکتر شفیعی

استروک هموراژیک

دکتر ایرانمنش

9.30-11.30

ژورنال کلاب

8.30-9.30

12/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

دمانس

دکتر سیف الدینی

دمانس

دکتر سیف الدینی

9.30-11.30

مورنینگ

8.30-9.30

15/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

افزایش فشار داخل مغزی

دکتر عابدینی

افزایش فشار داخل مغزی

دکتر عابدینی

9.30-11.30

Text review

8.30-9.30

16/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

کما

دکتر ابراهیمی

لوکالیزیشن

دکتر ضیاالدینی

9.30-11.30

LP

 دکتر عابدینی

8.30-9.30

17/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

مننژیت و انسفالیت

دکتر حمزه ای مقدم

مننژیت و انسفالیت

دکتر حمزه ای مقدم

9.30-11.30

مورنینگ

8.30-9.30

18/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

استروک ایسکمیک

دکتر ایرانمنش

سرگیجه

دکتر شفیعی

9.30-11.30

ژورنال کلاب

8.30-9.30

19/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

اختلالات حسی،تکلم و تاری دید

دکتر ارون

اختلالات حسی،تکلم و تاری دید

دکتر ارون

9.30-11.30

مورنینگ

8.30-9.30

22/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

میاستنی گراویس

دکتر شفا

میاستنی گراویس

دکتر شفا

9.30-11.30

Text review

8.30-9.30

23/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

نوروپاتی

دکتر ضیاالدینی

نوروپاتی

دکتر ضیاالدینی

9.30-11.30

اپروچ به کما

دکتر ضیاالدینی

8.30-9.30

24/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

کمردرد

دکتر حمزه ای مقدم

کمردرد

دکتر حمزه ای مقدم

9.30-11.30

مورنینگ

8.30-9.30

25/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

ام اس

دکتر صدیقی

ام اس

دکتر صدیقی

9.30-11.30

مورتالیتی

8.30-9.30

26/10/97

کلاس با دستیار

12.30-11

استروک هموراژیک

دکتر ایرانمنش

تشنج

دکتر ابراهیمی

9.30-11.30

مورنینگ

8.30-9.30

29/10/97

امتحان  

30/10/97