۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين

 

 

آدرس ایمیل

سال

شروع دستیاری

نام و نام خانوادگی

abbassanjari94@yahoo.com

4

21/6/94

دکتر عباس سنجری

hr.barzegar68@gmail.com

4

1/7/94

دکتر حمید رضا برزگر

mehdizadehfatemeh68@gmail.com

3

1/7/94

دکتر  فاطمه مهدی زاده

alifarzan57@yahoo.com

4

22/9/94

دکتر علی فرزان مقدم

e.toufighi@yahoo.com

3 و 4

3/10/94

دکتر الهام توفیقی

nasrinsalimnia@yahoo.com

4

22/9/94

دکتر نسرین سلیم نیا

akifarmanbar66@gmail.com

2 و 3

10/7/95

دکتر اکرم فرمانبر

ayubdehghanidr@gmail.com

2 و 3

10/7/95

دکتر ایوب دهقانی

Fbagheri999@gmail.com

2 و 3

6/8/95

دکتر فاطمه باقری

Medical_j87@yahoo.com

3

10/6/96

دکتر زهرا جباری

Interleukin10@yahoo.com

2

19/6/96

دکتر مریم عزیزی

Dr.f.hafezi@gmail.com

2

19/6/96

دکتر فاطمه حافظی

Monaarb68@gmail.com

1 و 2

1/11/96

دکتر مونا عرب

Sh_ahmadi70@ymail.com

1 و 2

1/11/96

دکتر مریم شکیبا

-

1

9/2/97

دکتر بهرام پرویزی

atefehpourmorteza@gmail.com

1

24/6/97

دکتر عاطفه پور مرتضی زرندی

argh_sh21@yahoo.com

1

24/6/97

دکتر علیرضا غلام الدین

hadimshy@gmail.com

1

24/6/97

دکتر محمد هادی مشایخی