۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين

 

نام پزشک عکس  سمت تخصص رتبه
دکتر بهناز صدیقی

مدیر گروه مغز و اعصاب

ریاست بخش نورولوژی 1

مغز و اعصاب دانشیار 
دکتر حسینعلی ابراهیمی سرپرست بخش LTM مغز و اعصاب استاد
دکتر رستم سیف الدینی معاون پژوهشی گروه نورولوژی مغز و اعصاب استاد یار
دکتر فرهاد ایرانمنش

معاون گروه نورولوژی

سرپرست آی سی یو استروک

سرپرست بخش نورولوژی 2

مغز و اعصاب استاد
دکتر کاوه شفیعی

معاونت آموزشی بیمارستان شفا

مدیر دستیاری گروه نورولوژی

مغز و اعصاب استاد یار
دکتر بنت الهدی ضیاء الدینی

مسئول آموزش کارورزان و کارآموزان

مسئول اورژانس نورولوژی

مغز و اعصاب استاد یار
دکتر حمیده ارون

مسئول درمانگاه نورولوژی

مسئول امور مشاوره ها گروه نورولوژی

مغز و اعصاب استاد یار