۱۳۹۷ شنبه ۲۷ مرداد

آدرس:

کرمان- بلوار هفت باغ- پردیس دانشگاه علوم پزشکی- دفتر مرکزی- مدیریت روابط بین الملل- کد پستی 7616913555

تلفن:

034-31325855-7

نمابر:

 31325830 -034

ایمیل روابط بین الملل دانشگاه:

international@kmu.ac.ir

 

ایمیل اداره پذیرش دانشجویان خارجی:

 int.student@kmu.ac.ir 

تلفن:

       034-31325830        034-31325829