۱۳۹۸ جمعه ۲۸ تير

 

دکتر یونس جهانی

 

 

   - ریاست

   -دکترای تخصصی آمار زیستی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

   تلفن       31325405

   ایمیل      yonesjahani@yahoo.com