۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۹ آذر   تعداد بازدید : 2091

 

  • خانم اعظم رستگاری

    دانشجوی دکتری پژوهشی

    حیطه های تحقیقاتی:

​Biostatistics, Size Estimation

 Google scholar citations

Email address: az.rastegari@gmail.com

  •        خانم مینا مهدویان

​                   کارشناسی ارشد جامعه شناسی

                   حیطه های تحقیقاتی:

         Social Networks Modeling, Risky Behaviors,Sociology of health including health inequalities

.health services research,and health policy

Google scholar citations

  Email address: minamahdavian@gmail.com

C.V

 
  •        خانم مهشید سالمیان پور

                                                                                                                                                                                                          

 Email address: msalemiyanpoor@gmail.com