۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

 

 1. بررسی تغییرات ارگانلی آماستیگوت و پروماستیگوت لیشمانیا تروپیکا در نمونه های حساس و مقاوم به روش میکروسکوپ
 2. تعیین پروفایل های ایمنی با استفاده از سلول های تک هسته ای خون محیطی و غدد لنفاوی در سگ های ایمن شده با لیشمانیا اینفانتوم تضعیف شده باجنتامایسین
 3. مقایسه ایمو نوژنسیتی پروتئین های لیشمانیا اینفانتوم ضعیف شده با لیشمانیا اینفانتوم وحشی در سگ
 4. بررسی ایمیونوپا تولوژی انگل ضعیف شده Leishmania infantum H-line درسگ German sheperd
 5. مقايسه اثر درمان توام ژل موضعی صبر زرد و گلوکانتيم سيستميک در درمان سالک : يك كارزمايي باليني دو سو كور
 6. بررسي اثر نيوزوم هاي حاوي ايتراکونازول بر مراحل آماستيگوت و پروماستيگوت ليشمانيا تروپيکا به صورت برون تني
 7. در سال ۱۳۹۰PCR بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوزپوستی در مناطق جنوبی شهرستان بافت و تعیین گونه انگل
 8. بررسی قرابت ژنتیکی در میان ایزوله های ليشمانيا اینفانتوم و ليشمانيا تروپيکا با استفاده از روشهای مولکولی در جنوب ايران
 9. بررسي ويژگي هاي جغرافيايي ليشمانيوز احشايي در برخي کانونهاي جنوب غربي ايران با روش GIS
 10. بررسی اثر عصاره زرشک و سیاه دانه بر روی پروماستیگوت های لیشمانیا تروپیکا به روش رنگ سنجی به صورت برون تنی
 11. بررسی اثر نانو ذرات سلنیم بر پروماستیگوت ها و آماستیگوت های لیشمانیا تروپیکا به روش رنگ سنجی به صورت برون تنی
 12. بررسی ژنوتیپ های مقاوم لیشمانیوز پوستی نسبت به داروی گلوکانتیم در استان کرمان
 13. تعیین تاثیرتوام گلوکانتیم همراه باآلوپرونول یا میلتفوسین یا پارومومایسین بر روی شکل آماستیگوت لیشمانیا تروپیکا مقاوم به درماند رمقایسه با سویه استاندارد به صورت برون تنی
 14. مقايسه تاثیر گلوکانتیم بر روی ليشمانياتروپيكای مقاوم به گلوکانتیم و ترانسفکت شده آنتي سنس ژن پتريدين ردكتاز۱در مدل برون تنی
 15. بررسی شدت لیشمانیوز پوستی با دیابت