۱۳۹۸ جمعه ۲۸ تير

 

 

 

وابستگی سازمانی مرکز

 

مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران

 

:Affiliation

 

Health Services Management Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran