۱۳۹۸ جمعه ۲۸ تير

 

 

اعضاء مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت

 

 

 


 

 

 

 

 

پژوهشگر همکار

  مژگان امامی

  دانشجوی دکترای پژوهشی سیاست گذاری در سلامت

 email: emami.m@kmu.ac.ir

cv

 

 

  

 

 

 

پژوهشگر همکار

 نادیا ارومیه‌ای
 دانشجوی دکترای سیاست گذاری در سلامت

Email: n_oroomiei@kmu.ac.ir

 

 

 

 

 


 


 

 

پژوهشگر همکار

                       مهلا ایرانمنش
     کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

             Email:m.iranmanesh@kmu.ac.ir              

 

 

 

 

 


 

 

 

 

پژوهشگر همکار

مینا بهرام‌پور
دانشجوی دکترای پژوهشی اقتصاد سلامت

دانشگاه گریفیت استرالیا

Email: m.bahrampour@kmu.ac.ir

cv

 

 

 

 

 

 

 

 

پژوهشگر همکار

سحر حقدوست

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

Email: sahar_haghdoost@yahoo.com
 
 
 
 
 
 

 

 

پژوهشگر همکار
سمیرا پورحسینی
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

Email: sam_poorhoseyni@yahoo.com
 
 
 
 
 

 

 

 

 

پژوهشگر همکار

افسانه راجی زاده
کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

Email: a.rajizadeh@kmu.ac.ir

cv

 

 

 

  

 

 

 

پژوهشگر همکار
سعید میرزایی
دانشجوی دکترای سیاست گذاری در سلامت

Email: s.mirzaei@kmu.ac.ir

 

 

 

 

 


 

 

 

پژوهشگر همکار
دکتر وحید یزدی فیض آبادی
دکترای سیاست گذاری در سلامت

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Email:v_yazdi@kmu.ac.ir

cv