۱۳۹۷ شنبه ۲۷ مرداد

 

 

 مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت

 

 

 

ریاست مرکز

 

دکتر محمد حسین مهرالحسنی

 

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان


مرتبه علمی: دانشیار

cv