۱۳۹۷ شنبه ۲۷ بهمن

دکتر حمید رضا رشیدی نژاد در ابلاغی دکتر مجید دهقانی را به سمت سرپرست معاونت امور اجتماعی دانشگاه منصوب کرد.