۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور
کارشناسان پژوهشی

الهه ابوترابی

 

محل کار: معاونت پژوهشی بیمارستان شهید باهنر

شماره تماس: 32237115-034

 

مرتضی ادهمی

 

محل کار: معاونت پژوهشی بیمارستان شهید باهنر

شماره تماس: 32237115-034

شرح وظایف کارشناسان امور پژوهشی