۱۳۹۸ يکشنبه ۳۰ تير

دکتر محسن شهبا

متخصص جراحي اعصاب

 
 

محل کار : 

 

 

معاونت آموزشی بیمارستان شهید باهنر

مطب  : 

بیمارستان شهید باهنر کلینیک بعثت 2

  :ایمیل

 
msneurosurgeon@gmail.com

تلفن : 

32235011