۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

شرح وظایف مسئول تسویه حساب بیماران بستری:

۱-      تحویل گرفتن پرونده از واحدها و چک نمودن پرونده جهت برطرف کردن نواقص. 

۲-      صدور برگ تسویه حساب جهت واحدها.

۳-      راهنمایی نمودن بیماران تصادفی.

۴-      همکاری با پزشک قانونی جهت ارسال پرونده ها ی پزشک قانونی.

۵-      ارسال معرفی نامه به بیمه های تکمیلی.

۶-      تحویل به موقع وروزانه پرونده ها به اسناد پزشکی.

۷-      همکاری با کارشناسان بیمه.

۸-      همکاری با واحد درآمد .

۹-      آشنایی با مستندان سیستم مدیریت کیفیت.

۱۰-   رعایت نظم وانضباط اداری وسلسله مراتب اداری.

۱۱-   انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق.