۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ خرداد

شرح وظایف ماشین نویس:

ماشين كردن نامه ها، يادداشت هاي اداري، بخشنامه ها، گزارش ها و مقالات ازروي پيش نويس هاي خطي.

مقابله مطالب ماشين نويسي شده با نسخه اصلي و تصحيح آنها در صورت لزوم.

انجام امور ماشين نويسي به ميزان استاندارد مقرر در ضوابط مربوط به فوق العادهكارانه ماشين نويسان.

تسلط به ماشين نويسي متون فارسي و لاتين.

راهنمايي ماشين نويسان طبقات مادون از نقطه نظر اصول فني ماشين نويسي.

 

شرایط احراز :

-۱ تحصیلات و معلوماتگواهينامه ديپلم كامل متوسطه يا كارداني يا كارشناسي و ياهمتراز ترجيحاً در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت دولتي با تمام گرايش ها، مديريتصنعتي، مديريت و برنامه ريزي آموزشي، مديريت بازرگاني، مديريت سيستم 

وبهره وري،مديريت سيستم ها، مديريت آموزشي، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامي، علوماسلامي اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامي، برنامه ريزي آموزشي، مطالعات اجتماعي،علوم اجتماعي با تمامي گرايش ها، مديريت مالي، حسابداري، حسابداري 

و امور مالي،امور دولتي، مديريت امور دفتري.

 

-۲ تجربهماشين نويساني كه در حوزه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري فعاليت مي نمايند بايد داراي حداقل

۲ سال سابقه كار ماشين نويسي و داراي حداقل مدرك تحصيلي ليسانس باشند .

 

-۳ مهارتداشتن مهارت هاي هفتگانه ICDL

 

-۴ دوره هاي آموزشیآيين نگارش و مكاتبات اداري، سيستم دبيرخانه.