۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ خرداد
شرح وظایف نامه رسان :
 دریافت نامه ها، نشریات،‌ پرونده ها، احکام ، دعوت نامه ها ،‌ روزنامه ها، کتب، جزوات، امانات و توزیع آنها بین افراد واحدها ی مختلف و اخذ رسید در صورت لزوم

۲-  اقدام در پست کردن نامه ها و یا ارسال محمولات و امانات از طریق شرکت پست

۳-  ثبت مشخصات نامه ها ، نشریات وارده در دفاتر مربوط و تحویل آنها

۴-  تحویل گرفتن انواع نامه ها ، مدارک و احکام محرمانه و فوری و نظایر آنها

۵-  حمل و توزیع انواع مکاتبات و مدارک و محمولات و امکانات در خارج از محل کار با وسیله نقلیه مناسب در شهر

۶-  گزارش کامل موارد تحویل شده با ذکر علت به واحد مربوط

۸- انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق

شرایط احراز :

تحصیلات و معلومات: دیپلم رشته های مدیریت، علوم انسانی وگواهینامه موتورسیکلت و ماشین پایه دو

مهارت: نظم وانضباط در تحویل نامه ها، ارتباط قوی در برخورد

دوره های آموزشی: آموزش دوره های عمومی