۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ خرداد

شرح وظایف متصدی خدمات دفتری :


 *  ثبت خلاصه مشخصات و جريان نامه هاي وارده و صادره در رايانه يا دفاتر مربوطه.

*پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امكانات انجامدرخواست هاي متقاضيان.

*  تفكيک و توزيع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام كننده و پيگيري آنها.

*تهيه گزارش مورد نياز براي مقام مافوق.

تهيه صورت مايحتاج اداري كارمندان و تدارك و توزيع آنها.

*تنظيم دفتر آمار كاركنان.

*همكاري با مسئول دفتر در زمينه آماده كردن سوابق و پرونده ها و گزارش مربوطه.

مسئولیت کلیه مکاتبات بیمارستان ازنظر رعایت سلسله مراتب مربوطه در تنظیم مکاتبات و نیز حدود مسئولیت افراد وتفویض اختیار انجام شده

*اعمال نظارت بر عملکرد پرسنل دبیرخانه اعم از ثبت و صدور، ماشین نویسی، نامه رسانی و بایگانی

 *نظارت بر عملکرد شرکت های طرف قرارداد ازنظر تکثیر و نامه رسانی رفع مشکلات مربوطه و تنظیم گزارش عملکرد ماهیانه

*پیگیری درخصوص پاسخ به مکاتبات از طرف واحدهای ذیربط

 *انجام کلیه امور مربوط به مکاتبات محرمانه اعم از ماشین نویسی، ثبت وصدور و بایگانی

 *پیگیری کلیه امور اتوماسیون

شرایط احراز :

-۱ تحصیلات و معلوماتگواهينامه ديپلم كامل متوسطه يا كارداني يا كارشناسي و يا همترازترجيحاً در يكي از رشته هاي

مديريت دولتي با تمام گرايش ها، مديريت صنعتي، مديريت و برنامه ريزي آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، مديريت بازرگاني،

مديريت سيستم و بهره وري، مديريت سيستم ها، مديريت آموزشي، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامي، علوم اسلامي -اقتصاد،اقتصاد و معارف اسلامي، مطالعات اجتماعي، علوم اجتماعي با تمامي گرايش ها، مديريتمالي، حسابداري، 

حسابداري و امور مالي،امور دولتي، مديريت امور دفتري.

-۲ تجربهمتصديان امور دفتري كه در حوزه مقامات موضوع ماده ۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري فعاليت مي نمايند بايد

داراي حداقل ۲ سال سابقه كار امور دفتري و داراي حداقل مدرك تحصيلي ليسانس باشند .

-۳ مهارت: داشتن مهارت هاي هفتگانه ICDL

-۴ دوره هاي آموزشی:سيستم دبيرخانه و بايگاني ...