۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ خرداد

شرح وظایف مسئول بایگانی پرسنلی:

۱-حفظ و نگهداري نامه ها، اوراق، اسناد و مدارك و پرونده هاي محرمانه مطابق مقررات و اصولبايگاني و تهيه فهرست مربوط بر اساس روش تعيين شده

۲-پيوست كردن پرونده ها يا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.

۳-تحويل پرونده هاي مخدومه به بايگاني راكد با اجازه مقام مافوق.

۴-صورت برداريطبقه بنديكد گذاري و بايگاني پرونده ها طبق دستور العمل هاي مربوط واحتياجات سازمان متبوع.

۵-تشكيل پرونده جديد جهت پرسنل جديد الورود.

۶-پيگيري امور مربوط به بايگاني مرخصي ها، استعلاجي ها و گواهي آموزشي كاركنان و همچنينهمكاري در امر تهيه وضعيت

مرخصي ساليانه پرسنلي

۷-اعلام وصول پرونده هاي پرسنلي كه از ساير واحدها به مركز ارسال مي گردد.

۸-بايگاني ارزشيابي ساليانه كاركنان در پرونده هاي مربوط.

۹-تهيه گزارشات مورد لزوم جهت ارائه به مقام ما فوق.

۱۰-برگ شماري و لاك و مهر نمودن پرونده هايي كه به ساير واحدهاي تابعه دانشگاه ارسال مي گردد و پيگيري وصول پرونده.

۱۱-پاسخگويي به مكالمات تلفني و مراجعين به صورت حضوري در مورد رفع مشكلات اداريكاركنان .

۱۲-انجام ساير امور محوله طبق نظر مافوق.

شرایط احراز :

-۱ تحصیلات و معلوماتگواهينامه ديپلم كامل متوسطه يا كارداني يا كارشناسي و يا همترازترجيحاً در يكي از رشته هاي مديريت دولتي با تمام گرايش ها، مديريت صنعتي، مديريت و برنامهريزي آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، مديريت بازرگاني،

مديريت سيستم و بهره وري، مديريتسيستم ها، مديريت آموزشي، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامي، علوم اسلامي -اقتصاد،اقتصاد و معارف اسلامي، مطالعات اجتماعي، علوم اجتماعي با تمامي گرايش ها، مديريتمالي، حسابداري،

 حسابداري و امور مالي،امور دولتي، مديريت امور دفتري.

-۲ تجربهمتصديان امور دفتري كه در حوزه مقامات موضوع ماده ۱۷ قانون مديريت خدمات كشوريفعاليت مي نمايند بايد

داراي حداقل ۲ سال سابقه كار امور دفتري و داراي حداقل مدرك تحصيلي ليسانس باشند .

-۳ مهارت: داشتن مهارت هاي هفتگانه ICDL

-۴ دوره هاي آموزشی:سيستم دبيرخانه و بايگاني ...