۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد

سهیلا شیرعلی

کارگزین

لادن رضا زاده

کارگزین

فاطمه فتحی زاده

کارگزین

شرح وظایف :

۱-      انجام امور مربوط به كاركناني كه به نحوي از سيستم اداري خارج ميگردند(پايان طرح خدمت ، بازنشستگي ، فوت).

۲-      انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان.

۳-      اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجامهدفهاي مورد نظر.

۴-      تهيه ضوابط و دستورالعمل هاي لازم.

۵-      شركت در جلسات مختلف بر حسب نياز.

۶-      پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين ايناحتياجات.

۷-      اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري.

۸-      تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق.

۹-      پيگيري و صدور احكام ماموريت اداري كاركنان.

۱۰-   پيگيري امور رفاهي كاركنان از قبيل بن لباس ، بن غير نقدي ، معرفي بهبانك جهت دريافت وام و غيره.

۱۱-   نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غياب و گواهي انجام كار ماهيانهكاركنان.

۱۲-   پيگيري و انجام مكاتبات لازم در مورد كاركناني كه تعجيل در خروج و يا تاخيردر ورود دارند.

۱۳-   صدور ابلاغ تعيين محل خدمت و اعلام تاريخ شروع بكار به مراجع ذيربط.

۱۴-   شركت در جلسات و كارگاههاي آموزشي به منظور ارتقاء دانش ومهارتهايفردي.

۱۵-   انجام مطالعات لازم در مواردي از قبيل آموزش، طبقه بندي مشاغل ، قوانينو مقررات استخدامي و غيره.

۱۶-   تهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولين مربوطه.

۱۷-   انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق 

۱۸-   تهیه امور مربوط به مرخصی ها ، استعلاجی های مربوط به پرسنل.

۱۹-   ارسال لیست مقیدات حقوقی به واحد دریافت وپرداخت.

۲۰-   ثبت اطلاعات رد سامانه آوا جهت تکمیل اطلاعات پرسنلی به صورت به روز.

  21- تهیه وارسال لیست اضافه کاری پرسنل اداری وتنظیم لیست پرسنل قراردادی.

۲۲- اقدام درجهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان

۲۳-تهیه آمار واطلاعات مورد نیاز پرسنلی از طریق ریاانه جهت ارائه به مقام مافوق.

۲۴-تهیه خلاصه سوابق پرسنلی جهت صدور احکام ارتقاء گروه پرسنل.

۲۵-صدور احکام افزایش سنواتی وترمیم ضریب حقوق سالیانه پرسنل با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

۲۶-کلیه امور مربوط به مرخصی ها ، استعلاجی ها مربوط به پرسنل

۲۷-ارسال لیست متعهدات حقوقی به واحد دریافت و پرداخت

۲۸-ثبت اطلاعات در سامانه آوا جهت تکمیل اطلاعات پرسنلی به صورت بروز

۲۹-تهیه وارسال لیست اضافه کاری پرسنل اداری و تنظیم لیست پرسنل قراردادی    

شرایط احراز :

-۱ تحصیلات و معلومات :

گواهينامه كارداني يا كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا و يا همتراز در يكياز رشته هاي تحصيلي مديريت دولتي با تمام گرايش ها، مديريت گرايش)مديريتسياستگذاري بخش عمومي، مديريت رفتاري، مديريت منابع انساني، مديريتسيستم ها، مديريت مالي(، مديريت اجرايي، مديريت صنعتي، مديريت و برنامهريزي آموزشي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت سيستم و بهره وري،مديريت آموزشي، مديريت مالي، MBA ، مديريت، مديريت استراتژيک، امور ماليو مالياتي، امور دولتي، مديريت امور دفتري، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاداسلامي، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي،علوم اسلامي - اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامي ، حسابداري، حسابرسي،حسابداري و امور مالي ، معارف اسلامي و مديريتمالي(

-۲ مهارت :

داشتن مهارتهاي هفت گانه ICDL

-۳ دوره هاي آموزشی :

نظام مديريت منابع انساني در بخش دولت، دستورالعمل ها و آيين نامه هايقانون مديريت خدمات كشوري)با تأكيد بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم ودهم(، آيين نگارش و مكاتبات اداري