۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور

سناریویover load شدن بیمارستان باهنر در اثرپذیرش مصدومین

پس از اطلاع از تکمیل ظرفیت بیمارستان باهنر از مصدوم بعلت حادثه توسط سوپروایزر وقت و بررسی صحت و سقم آن و اطلاع به مرکز تلفن و اطلاع به فرمانده و اعضا Eoc و بررسی وضعیت موجود و عدم وجود تخت خالی و عدم امکان عمل بیماران در اتاقهای عمل و  پذیرش بیمار در اورژانس بهEoc  دانشگاه اطلاع داده خواهد شد . از طریق Eoc بیمارستان باتوجه به تفاهم نامه موجود با بیمارستان ۵۷۹  ارتش که یکی از بیمارستانهای معین این مرکزمحسوب می گردد با فرمانده بحران و دبیرستاد فرماندهی  ۵۷۹ ارتش هماهنگی های لازم را جهت آمادگی و پذیرش مصدومین انتقالی و اعلام کمبودهای احتمالی به عمل می آید .

 به مرکز اورژانس ۱۱۵ و هلال احمراطلاع داده می شود تا بیماران را مستقیما به بیمارستان ۵۷۹ انتقال دهند .

ارتباط باEoc مرکز بیمارستان  ۵۷۹ این مرکز از طریق فاکس صورت می پذیرد درصورت عدم امکان ارتباط از طریق فاکس، پیامها به واسطه پیک با تکمیل فرم ارسالی پیامهای خارجی به آن بیمارستان ارسال خواهدشد. پس از هماهنگی با بیمارستان ۵۷۹ این مرکز ظرف مدت ۲۰ دقیقه آمادگی وکمبودهای خود را به این مرکزاعلام می نماید (نیروی انسانی و تجهیزات و اطمینان از خالی بودن تختها و اتاق عمل بیمارستان ۵۷۹).

طبق تفاهم نامه موجود در زمان بحران بین دو بیمارستان بعد از اطلاع از over loadشدن بیمارستان باهنر؛شروع به پذیرش بیماران بعد از مدت زمان ۱۵ تا ۲۰ دقیقه توسط بیمارستان ۵۷۹ گردد.

رییس عملیات مرکز باهنر طبق دستور فرمانده بحران با هماهنگی با زیرمجموعه خود ارشد پزشکی و پرستاری بیماران آماده عمل موجود در اورژانس باهنررا پس از تریاژ قبل ازعمل اولویت بندی کرده و با هماهنگی رییس لجستیک جهت انتقال به بیمارستان ۵۷۹ آماده می گردد و بلافاصله بیمارستان ۵۷۹ یک آمبولانس خود را  با تمام تجهیزات به همراه ۶ بیماربر به بیمارستان باهنرجهت انتقال بیماران  حداکثر ظرف مدت ۵ دقیقه اعزام می نماید ،تا در جلوی درب اورژانس باهنر مستقر گردد.

بلافاصله بیمارستان ۵۷۹ متخصصین جراحی و بیهوشی و ارتوپدی خود را فراخوان می نمایید حداکثر حضور ۲۰ دقیقه .

طبق تفاهم نامه بیمارستان باهنر یکی از متخصصین طب اورژانس خود را به بیمارستان ۵۷۹ حداکثر مدت زمان ۵ دقیقه می فرستند .

ضمناً یک آمبولانس از بیمارستان باهنر نیز با تجهیزات کامل به اورژانس جهت انتقال بیمار به بیمارستان ۵۷۹ درب اورژانس مستقرمی گردد .

بیماران بدحال باآمبولانس وبیماران با حال عمومی خوب باویلچر و یا برانکارد، ازاورژانس به همراه پرستارwelcomer و درصورت نیازبرای بیماران بدحال به همراه اینترن و یا تکنسین بیهوشی وبیماربر (بیمارستان ۵۷۹) بهمراه فرم اعزام تکمیل شده با ذکرتشخیص وخلاصه پرونده منتقل می شوند.درصورت نداشتن آمبولانس باEocدانشگاه جهت در اختیارگذاشتن آمبولانس هماهنگی لازم بعمل می آید .

چادر تریاژ بیمارستان ۵۷۹ حداکثردرمدت زمان ۱۰ دقیقه باید برپا شود و شروع به پذیرش بیماران انتقالی از ۱۱۵ و هلال احمرگردند.

مسیر ورود آمبولانسهابه بیمارستان ۵۷۹  از طرف خیابان قرنی  به داخل کوچه بیمارستان و درب بزرگ داخل کوچه می باشد.

مسئول آمار با تکمیل فرمها (بیماران منتقل شده از بیمارستان باهنر به بیمارستان ۵۷۹ ) یک برگ از فرمها را در اختیار Eocقرار داده و بعد ازتایید فرمانده بحران در قسمت اطلاعات سایت بحران قرارمی گیرد .

مسئول تریاژبخش اورژانس بیمارستان باهنرطبق آموزشهای لازم که ازقبل دیده اندبه بیماران اعلام می کندکه ظرفیت بیمارستان تکمیل است و به عنوان بیمارستان جایگزین از امکانات بیمارستان ۵۷۹ می تواننداستفاده کنند .

دبیرکمیته بحران طبق دستور فرمانده بحران با راهنمایی و رانندگی جهت بستن مسیر و مسیر یابی اتومبیلها وجابجایی وسایل نقلیه احتمالی پارک شده با یدک کش هماهنگیهای لازم را به عمل می اورد .

دبیرکمیته طبق دستور فرمانده بحران بیمارستان باهنر با شهرداری جهت دسترسی آسان و هموارکردن مسیردرخصوص عبور آمبولانسها،  برانکارد، ویلچر هماهنگی های لازم را به عمل می آورد .

بعد از عمل جراحی بیماران درصورت خالی شدن تختهای بیمارستان باهنر طبق هماهنگی و تایید توسط فرمانده بحران بیمارستان باهنر، بیماران با آمبولانس و بیماربر بیمارستان ۵۷۹ و پرستار به همراه فرم اعزام و فرم هزینه کرد بیمار، به اورژانس بیمارستان باهنر انتقال می یابد .

شماره تلفن زمان بحران بیمارستان ۵۷۹ : ۳۲۲۶۱۳۹۸

تعدادپذیرش سطوح مختلف توسط بیمارستان ۵۷۹

سطح مشکی :۰

سطح قرمز :یک بیمار وصل به بنت

سطح زرد :۳ بیمار 

اتاق عمل :۲  بیمار( جراحی یک نفر، ارتوپدی یک نفر)

سطح سبز : ۴ بیمار

ضمناً مقرر شد بیمارستان ۵۷۹ امکانات آزمایشگاه وتست هایی که در انجا انجام نمی گردند را به بیمارستان باهنر جهت انجام با فرم اعزام بفرستد .

بدلیل این که ظرفیت سردخانه بیمارستان ۵۷۹ بیش از یک نفر نیست جهت بیمارانی که در آن مرکز بعد از پذیرش فوت می کنند مقررگردید در این زمینه مکاتبات و هماهنگی های لازم با دانشگاه علوم پزشکی یا پزشکی قانونی یا ستاد معراج انجام پذیرد   .