۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیر نظامی مقابله با بلایای طبیعی کشور

تمرین آمادگی و مقابله در برابر زلزله و اپیدمی با محوریت بهداشت و درمان جنوبشرق

۲۱ و ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

جنوب شرق ایران / استان کرمان / شهرستان جیرفت

·      ساعت ۰۵:۱۵ بحران اعلام شد

·      ساعت ۰۵:۴۵ رئیس لجستیک آقای فرخی به EOC  وارد شد

·      ساعت ۵:۴۶ ارشد پرستاری به EOC وارد شدند

·      ساعت ۵:۵۱ ارشد روابط عمومی خانم فراهی وارد شدند

·      ساعت ۵:۵۳ جانشین فرمانده عملیات آقای دکتر کارنما به EOCوارد شدند

·      ساعت ۵:۵۳ ارشد مالی آقای رباطی وارد شدند

·      ساعت ۵:۵۳ ارشد دارویی خانم علی ملائی وارد شدند

·      ساعت ۵:۵۴ ارشد برنامه ریزی آقای دکتر منتظر القائم وارد شدند

·      ساعت۵:۵۴ جانشین رئیس عملیات آقای دکتر رجائی وارد شدند

·      ساعت ۵:۵۷ گزارش عملیات به اعضا EOC توسط فرمانده بحران داده شد

·      ساعت ۵:۵۷ دستور تخلیه اورژانس توسط فرمانده داده شد

·      ساعت ۵:۵۷ آقای صفارحیدری ارشد پاراکلینیک وارد شدند

·      ساعت ۵:۵۷ اولین فاکس اعلام آمادگی EOC به دانشگاه فرستاده شد

·      ساعت ۶:۱۵ اولین گزارش ارشد پزشکی خوانده شد

·      ساعت ۶:۱۵ هنوز آمار مصدومین گزارش نشده است

·       ساعت ۶:۱۸ ناظر عملیات آقای دکتر خواجوئی وارد شدند

·       ساعت ۶:۲۰ توسط ارشد پرستاری اعلام شد محل تریاژ آماده می باشد

·       آقای دکتر خواجوئی ناظر درمانی جهت نظارت بر تخلیه اورژانس و حضور رزیدنت ارشد به محوطه فرستاده شدند.

·       ساعت ۶:۲۵ یک نفر مسئول آمار به تریاژ فرستاده شد

·       ساعت ۶:۲۵ تخت های خالی ۴۰ عدد فرستاده شد

·       ساعت ۶:۲۸ اعتبار مالی توسط ارشد مالی (به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال) به دانشگاه فرستاده شد

·       ساعت ۶:۳۶ گروه  اورژانس به بیمارستان فرخوان شدند (گروه تیم پرستاری بحران اورژانس)

·       ساعت ۶:۳۷ مجددا با EOC دانشگاه تماس گرفته شد هنوز ارزیاب ها به محل حادثه نرسیده اند

·       ساعت ۶:۴۵ مسئول اطلاع رسانی به خانواده مصدومین در محل مخصوص به خودشان مستقر شدند

·       ساعت ۶:۴۵ اولین گزارش ارزیاب به EOC داده شد هر کدام از گروههای پزشکی مقیم مستقر می باشند . اورژانس ۸۰ % بیماران تخلیه شد. تریاژ تجهیز شده است و خط ۲۰۷ وصل شده است .

·       ارشد پرستاری اعلام نمودند ساعت ۱۵/۷ درمانگاه آماده پذیرش مصدوم می باشد.

·       ساعت ۶:۴۵ ارشد دارویی اعلام نمودند کمبود دارویی وجود ندارد

·       ساعت ۶:۴۶ در خصوص واحدهای پاراکلینیک آزمایشگاه ۵ نفر – رادیولوژی ۷ نفر – سی تی ۲ نفر پرسنل حضور دارند

·       ساعت ۶:۴۶خانم شیخ الاسلام ارزیاب وارد شدند

·       ساعت ۶:۴۷ توسط دکتر رجایی آمار تخت ها اعلام گردید ( ۷۳ تخت خالی در حال حاضر در بیمارستان وجود دارد )

·       پرسنل اتاق عمل به اندازه کافی در اتاق عمل ها مستقر می باشند

·       ساعت ۶:۴۷ توسط ارشد کلینیک اولین گزارش به EOC  اعلام شد  (تجهیز تریاژ از نظر بخاری و ... – تجهیز ۳ دستگاه آمبولانس )

·       ساعت ۶:۴۸ فرمانده بحران جهت بازدید به محل رفتند

·       ساعت ۶:۴۸ اولین گزارش ارزیاب تجهیزات به EOC داده شد و آمار ست های موجود در اتاق عمل ها بررسی و گزارش شد

·       ساعت ۶:۴۹ ارشد پزشکی آقای دکتر مایل اولین گزارش خود را به EOC اعلام نمودند (ارزیابی اورژانس از نظر تعداد تخت ، تعداد پرسنل و فراخوانی جانشین جهت ناظر درمانی توسط ایشان گزارش شد)

·       ساعت ۶:۵۵ توسط ارشد پزشکی اعلام شد ناظر درمانی بخشها و رابطه ارشد پرستاری فعال شده است

·       ساعت ۷ ارشد پاراکلینیک اعلام نموند هیچ کمبودی  غیر از دستگاههای خاص مثل کوآگلومتر و ... فعلا  در واحدهای مذکور موجود نمی باشد

·       ساعت ۷:۱۵ ارشد لجستیک اعلام نمودند تعداد ۲۰۰ نفر پوشش تغذیه می دهند

·       گزارش رئیس عملیات: رادیولوژی اورژانس غیر فعال می باشد

·       دومین گزارش رئیس لجستیک ساعت ۷:۱۰ به EOC داده شد کمبود لوازم مورد نیاز تاسیسات (کابل – پروژکتور – همتر برقی کپسول گاز – شیلنگ آب – پمپ آب )

·       پزشک عمومی درمانگاه آقای دکتر عباسی ساعت ۷:۱۵ فراخوان شدند و تا دقایقی دیگر مستقر خواهند شد

·       ساعت ۷:۲۰ رزیدنت طب اورژانس درمانگاه آقای دکتر برازنده پور مستقر شدند

·       ساعت ۷:۲۰ فاکس نیاز احتمالی به پزشک زنان و اطفال در اورژانس باهنر ارسال می گردد.

·       ساعت ۷:۳۰ هنوز گزارشی از EOC به دانشگاه در خصوص مصدومین محل حادثه نداشتند

·       ساعت ۷:۳۵ اطلاعات مربوط به مانور بزرگ کشوری جیرفت در حال حاضر از سایت بیمارستان باهنر قابل رویت می باشد

·       ساعت ۷:۴۰ فرمانده بحران جهت بازدید دوم از محوطه تریاژ EOCرا ترک نمودند

·        

·       ساعت ۸ طی تماس با EOC دانشگاه از طرف ایشان اعلام شد که در حال حاضر در محل حادثه تریاژ انجام می شود

·       ساعت ۸:۳۰ هماهنگی رزیدنت رادیولوژی جهت استقرار در CPR  اورژانس انجام شد

·       ساعت ۸:۴۵ فاکس نیاز احتمالی به متخصص چشم به EOC دانشگاه فرستاده شد.

·       ساعت ۸:۴۶ اعلام شد تعداد ۱۳ هزار نفر مصدوم احتمالی در محل حادثه وجود خواهد داشت

·       ساعت ۹:۵ درخواست پمپ جهت جمع آوری آب باران جلوی درمانگاه که محل اطلاع رسانی به خانواده مصدومین می باشد به EOC دانشگاه ارسال شده (جهت همکاری شهرداری )

·       ساعت ۹:۱۵ از EOC اعلام شد ۵ نفر مصدوم واقعی از ارزیابان وزارتخانه به بیمارستان آورده می شوند (واژگونی تصادف اتومبیل)

·       ساعت ۹:۲۰ خانم دکتر پراهام رزیدنت رادیولوژی در بعثت ۲ مستقر شدند

·       ساعت ۹:۳۰ اعلام شد تعداد۵۰ مصدوم به بیمارستان باهنر آورده می شوند.

·       

-  ۹:۴۵ با رزیدنت طب و پزشک عمومی جهت تریاژ هماهنگی شد.

- ساعت۱۰:۴۵ اولین گروه مصدومین وارد بیمارستان شد.

- تعداد ۲۰ نفر ( ۹ نفر مرد و ۱۱ نفر زن وکودک)

 - تریاژ مصدومین درمحل تریاژ بیمارستان انجام شد.

-  ساعت ۱۰:۵۵ دومین گروه مصدومین تعداد ۳۰ نفر وارد شد.

- بلافاصله تریاژ در حال انجام می باشد.

 - از تعداد ۳۰ نفر ۱۷ نفر مرد و۱۳ نفر زن و کودک می باشند.

 - ساعت ۱۱ اعلام ظرفیت بیمارستان جهت پذیرش اجساد سانجه دیده به تعداد ۱۵ نفر فاکس گردید.

- ساعت ۱۱:۰۵ اعلام شد کلیه هزینه درمان مصدومین رایگان می باشد.

 - تریاژ گروه اول و دوم مصدومین ۴ نفر قرمز ۱۱ نفر سبز انتقال به CPR، ۳۵  نفر زرد انتقال به درمانگاه.

 -کمبود نیروی انتظامات ساعت ۱۱:۱۰ ارسال شد.طبق دستور معاونت محترم درمان از ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه سوپر
وایزر شیفت پاسخگوی EOC  می باشدو نیاز به حضور سایر  
اعضا نمی باشد