۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نوع آسیب

منطقه اعزام

عامل اعزام

اقدامات انجام شده

بخش پذیرش دهنده

فتح اله جهانی

 

 

 

 

 

 

علی کریمی

 

 

 

 

 

 

خداداد عزیزی

 

 

 

 

 

 

هادی نوروزی

 

 

 

 

 

 

حسن رودباری

 

 

 

 

 

 

مریم رودباری

 

 

 

 

 

 

نسرین سالاری

 

 

 

 

 

 

اصغر رودباری

 

 

 

 

 

 

محمد تقی رودباری

 

 

 

 

 

 

علی اصغر رودباری

 

 

 

 

 

 

اکبر رودباری

 

 

 

 

 

 

علی رودباری

 

 

 

 

 

 

غلامحسین رودباری

 

 

 

 

 

 

پوریا رودباری

 

 

 

 

 

 

حسن رودباری

 

 

 

 

 

 

بردیا رودباری

 

 

 

 

 

 

فریبرز رودباری

 

 

 

 

 

 

معصومه رئیسی

 

 

 

 

 

 

فاطمه رئیسی

 

 

 

 

 

 

زهرا رئیسی

 

 

 

 

 

 

درمانگاه جایگزین اورژانس می باشد.

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نوع آسیب

منطقه اعزام

عامل اعزام

اقدامات انجام شده

بخش پذیرش دهنده

عباس موحدی

 

 

 

 

 

 

ربابه ایرانمنش

 

 

 

 

 

 

مریم کوهساری

 

 

 

 

 

 

علی رئیسی

 

 

 

 

 

 

فاطمه گروهی

 

 

 

 

 

 

زهرا نژاد محمودی

 

 

 

 

 

 

فاطمه محمودی

 

 

 

 

 

 

اکبر نگارستانی

 

 

 

 

 

 

مهدیه کهنوجی

 

 

 

 

 

 

شهین میری

 

 

 

 

 

 

محمدرضا فتاحی

 

 

 

 

 

 

مهر انگیز سالاری

 

 

 

 

 

 

مهدی دریجانی

 

 

 

 

 

 

محمد مهدی نقوی

 

 

 

 

 

 

عباس فخرالدینی

 

 

 

 

 

 

محمود ضیا الدینی

 

 

 

 

 

 

عباس انصاری

 

 

 

 

 

 

غلامحسین ستاره

 

 

 

 

 

 

زهرا میرباقری

 

 

 

 

 

 

درمانگاه جایگزین اورژانس می باشد.

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نوع آسیب

منطقه اعزام

عامل اعزام

اقدامات انجام شده

بخش پذیرش دهنده

یاسمن کهنوجی

 

 

 

 

 

 

نرگس گنجی

 

 

 

 

 

 

مریم عباسی

 

 

 

 

 

 

طاهره تقوی

 

 

 

 

 

 

صدیقه تقی زاده

 

 

 

 

 

 

حلیمه زارع

 

 

 

 

 

 

مهدیه کشاورز

 

 

 

 

 

 

حکیمه کشاورز

 

 

 

 

 

 

مژگان کشاورز

 

 

 

 

 

 

لیلا کهنوجی

 

 

 

 

 

 

درمانگاه جایگزین اورژانس می باشد.

 

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نوع آسیب

منطقه اعزام

عامل اعزام

اقدامات انجام شده

بخش پذیرش دهنده

رضا رشیدی

 

 

 

 

 

 

فاطمه اسحاقی

 

 

 

 

 

 

ملیحه موحدی

 

 

 

 

 

 

شهروز اسحاقی

 

 

 

 

 

 

ابراهیم اسحاقی

 

 

 

 

 

 

علی اسحاقی

 

 

 

 

 

 

علی اسحاقی

 

 

 

 

 

 

محسن نخعی

 

 

 

 

 

 

مهدیه نخعی

 

 

 

 

 

 

علی گودرزی

 

 

 

 

 

 

فرزانه رنجبر

 

 

 

 

 

 

زهرا نخعی

 

 

 

 

 

 

شهرام کهنوجی

 

 

 

 

 

 

سارا ابراهیمی

 

 

 

 

 

 

حسین ملائی

 

 

 

 

 

 

غلامرضا ملائی

 

 

 

 

 

 

حسین علی آبادی

 

 

 

 

 

 

حمید درویش زاده

 

 

 

 

 

 

نیره مهدی پور

 

 

 

 

 

 

صدیقه اولیایی

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نوع آسیب

منطقه اعزام

عامل اعزام

اقدامات انجام شده

بخش پذیرش دهنده

زهرا زمگی آبادی

 

 

 

 

 

 

تحمد مهدی پور

 

 

 

 

 

 

اصغر اسحاقی

 

 

 

 

 

 

اکبر سروری

 

 

 

 

 

 

حمید رئیسی

 

 

 

 

 

 

...نژاد سرور

 

 

 

 

 

 

سعیده نژاد سرور

 

 

 

 

 

 

فرزانه نژاد سرور

 

 

 

 

 

 

فریبرز نژاد سرور

 

 

 

 

 

 

سلیمان نژاد سرور

 

 

 

 

 

 

لیلا نژاد سرور