۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور

 

 

گزارش سناریو آتش سوزی بخش فیزیوتراپی   ۲۰/۱۲/۹۴

در ساعت ۴۵/۹دقیقه به دلیل اتصال سیم های برق آتش سوزی در جلوی بخش فیزیوتراپی صورت گرفت توسط آقای جعفری در ساعت ۴۴/۹دقیقه به مرکز تلفن با شماره ۵۵۵تماس گرفته شد توسط مرکز تلفن در ساعت ۴۵/۹از طریق پیج اعلام آتش سوزی گردید .در ساعت ۴۷/۹دقیقه اولین گروه انتظامات به محل اعزام گردید و شروع به تخلیه فضای  ورودی سالن  جراحی  از نظر همراهان بیمار و بیماران بخش فیزیوتراپی  و همراهان از بخش فیزیوتراپی گردید .در ساعت ۴۵/۹جانشین ارشد ایمنی مهندس فدایی در محل حاضر و بر نحوه آتش سوزی  نظارت کردند .و همزمان توسط گروه از قبل تعیین شده لجستیک  و بیماربران بخشهای مجاورشروع به بیرون آوردن تجهیزات و لوازم سرمایه ای با نظارت مهندس اريالامولایی خارج گردید

در ساعت ۴۵/۹دقیقه اولین گروه تاسیسات در محل حادثه حضور پیداکرده و در ساعت ۴۹/۹ کنتور اصلی برق وشیر گاز قطع گردید۰  درساعت۵۰/۹دقیقه با کپسول آتش نشانی شروع به خاموش کردن  آتش کردند .

در ساعت ۵۳/۹دقیقه جانشین فرمانده بحران و رئیس لجستیک جهت بازدید به محل آتش سوزی مراجعه کردند .

در ساعت صبح ۱۰آتش مهار گردید وپایان مانور در ۵/۱۰توسطفرمانده بحران اعلام گردید .