۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور

سناریوی تخلیه انبار مرکزی به دلیل آتش سوزی

مرحله سریع :

آتش سوزی در اثر اتصال برق در انبار مرکزی  رخ داده است  .به محض رویت آتش یا دود و اطلاع از آتش سوزی اولین شخص (پرسنل انبار ،پرسنل عبور،پرسنل لنژ ،کارگر،نگهبان و....)سریعا به پرسنل انبار  یا مسئول  انبار،در شیفت عصر و شب به سوپروایزر یا نگهبان  خبر می دهند .

به محض اطلاع از وقوع حریق مسئول انبار سریعا به همراه پرسنل ،بیماربران ،کارگران جهت تخلیه انبار از نزدیکترین محل آتش سوزی اقدام می نماید .

همزمان مسئول انبار مراتب رابه سوپروایزر، واحد تلفنخانه با شماره داخلی  ۵۵۵اعلام می کند.سپس مدیریت یا ریاست بیمارستان و مدیر خدمات پرستاری  اطلاع داده می شود .  بمحض اطلاع مسئول لجستیک از وقوع آتش سوزی اقدام به فعال نمودن سناریو از پیش تعین شده و اعزام افراد مذکور به محلهای استقرار می کند و همزمان نیروهای بخش و لجستیک (بیماربر و کارگر )شروع به  تخلیه وسایل و تجهیزات انبار میکنند  .همزمان مدیریت یا ریاست بیمارستان اقدام به تشکیل ECOنموده و اعضا ECOکه قبلا در سناریو مرکز تلفن تعریف شده اند فقط تا رده سرشاخه ها فعال می شود احضار می گردند .مرکز تلفن بمحض حصول خبر سریعا کد آماده باش حریق ۱۲۵را اعلام نموده و همزمان با آتش نشانی و تیم اطفاء حریق اطلاع رسانی لازم را می نماید تا تیم اطفا حریق بر اساس سناریو وارد عمل گردد و اگردر اثر حریق آسیبی به  پرسنل وارد شده باشد بایستی سریعا به اورژانس منتقل گردند .

مراحل نیمه سریع :

همزمان با اقدامات سریع فوق که حداکثر ۲۰-۳۰ثانیه طول کشیده به محض اطلاع از وقوع حادثه در بیمارستان توسط مدیریت یا ریاست یا سوپروایزر وقت اقدام به فعال نمودن EOCمی نماید و بمحض فعال شدنEOCسرشاخه ها بر اساس سناریوهای تعریف شده شروع به فعالیت و فعال نمودن زیر مجموعه های خود می نمایند .

-        اعلام به واحد تاسیسات جهت بررسی محل حریق و آسیب های وارده

رئیس برنامه ریزی در اولین فرصت ارزیابی و پایش از محل آتش سوزی ، نحوه انتقال وسایل و تجهیزات  ،نحوه پذیرش مصدومین ناشی از آتش سوزی به اورژانس ،استقرار نیروها ،ودرصورت نیاز جمع آوری گزارش و نواقص می پردازد .

گزارش از نحوه اقدامات تیم اطفا حریق :

-                      معاونت مالی جهت اجراء سناریو تعریف شده اعلام موجودی نقدی جهت خریدهای احتمالی و مورد نیاز .

-                      فرماندهی بحران به محض حضور در EOCاقدام به جمع آوری گزارشات و ارتباط باEOCدانشگاه جهت اطلاع وهماهنگی با اتشنشانی  (در صورت نیاز )پیگیری نیازهای معاونتهایEOC،هماهنگی با ارشد اطلاعات جهت جمع آوری اطلاعات و مستندات .

مرحله ثبات :

همزمان ارشد پاراکلینیک نیازهای بخشهای درگیر که در سناریو عنوان شده از طریق EOCپیگیری نموده و جهت مرتفع نمودن آن اقدام می نماید ودر نهایت تمامی فعالیت های انجام شده بصورت مستند و مکتوب بهEOC دانشگاه ارائه می گردد .

کلیه سناریوها ضمیمه سناریوی اصلی و حاضر می باشد .

-        تخلیه انبار ۵-۷دقیقه بطول می انجامد

-        آماده سازی فضای محوطه حداکثر ۱۰دقیقه

شناسنامه آتش نشانی

نام انبار مرکزی

 

تعداد پرسنل

۴

 

تعداد کپسولهای آتشنشانی

۲

 

محل استقرار کپسولهای آتش نشانی

درب ورودی انبار –داخل انبار

 

سیستم اعلام اطفا حریق

۰

 

محل علمک گاز

جنب لنژری

 

محل قطع تابلوهای اصلی و فرعی برق

دفتر اصلی انبار

 

خروج اضطراری

درب دفتر انبار

 

مخزن سوخت مجاور

۰

 

نزدیکترین مکان برای تامین کمبود کپسول های آتش نشانی

داروخانه لنژری تاسیسات

 

توضیحات

جنب لنژری فایرباکس متصل به پمپ نصب میباشد

 

سناریو تیم اطفاءحریق:

۱-ابتدا به محض رویت حریق توسط هر فرد که دود یا آتش را دید به مرکز اطلاعات با شماره ۵۵۵اطلاع داده می شود.

۲-اپراتور در تلفنخانه پس از کسب اطلاع از محل دقیق وقوع اقدامات زیر انجام می دهد .

۳-اعلام کد حریق ۱۲۵

۴-اطلاع رسانی به ایستگاه آتش نشانی شهری با تلفن ۱۲۵

تبصره :در صورت نیاز ماشین آتش نشانی شهری در طی زمان حداقل ۲دقیقه و حداکثر ۵دقیقه در محل وقوع می باشد .

۱-اعضا تیم آتش نشانی و خدمات و بیماربررانی که در اطراف انبار هستند بخش های تاسیسات داروخانه ،آشپزخانه ،لنژری ،داخلی و ارتوپدی مردان   هستند به محض شنیدن کد ۱۲۵یا شنیدن صدای آژیر اعلاق حریق از مرکز اطلاعات بیمارستان در مدت ۲دقیقه خود را به محل وقوع حادثه می رسانند .

تبصره :بقیه اعضای تیم که در نقاط دورتر هستند به محض شنیدن کد ۱۲۵ در مدت ۵دقیقه خودرا به محل حادثه می رسانند .

پس از رسیدن افراد تیم به انبار  طبق کدبندی مشخص شده که شامل کدهای زیر طبق دستور فرمانده تیم است :

الف –کد ۱)قطع گاز و برق :این گروه از دو نفر از نیروهای تاسیسات واقع در شیفتت در زمان ۴دقیقه خود را به بخش رسانده ابتدا نفر اول به سمت تابلوی اصلی برق سمت چپ بیرون بخش انبار رفته و با کپسول آتش نشانی آتش را خاموش می کند و نفر دوم به سمت علمک گاز سمت راست رفته و شیر اصلی گاز را قطع می کند و پس از انجام این وظیفه به کمک نیروهای اطفاءحریق می روند .

تبصره :نیروهای تاسیسات اقلام بحران را که شامل : سر شیرعلمک گاز ،جعبه کوچک ابزار فنی ،پتو و دستکش نسوز را به همراه خود به محل حادثه در محل آتش سوزی می برند .

ب –کد۲) اطفاءحریق :این گروه ،از دو نفر از نیروهای خدمات و دو نفر از بیماربران که در بخش های مجاور شیفت هستند در مدت زمان ۲دقیقه خود را به محل حادثه می رسانند اگر این افراد در بخشها مستقر نبودند پس از شنیدن کد ۱۲۵در مدت ۵دقیقه خود را به انبار می رسانند و از کپسولهای آتش نشانی موجود در بخش برای اطفاء حریق استفاده می کنند .

 

 

۱-    فرمانده تیم :مهندس شهسواری                    تلفن .....................

۲-    جانشین فرمانده تیم : مهندس فدایی                   تلفن  ....................

۳-    در صورت نبودن فرمانده تیم و جانشین آن در زمان وقوع حادثه و همچنین شیفتهای عصر و شب افراد ذیل جانشین فرمانده البته به ترتیب اولویت هستند .

۱-    محسن استیلایی                                         تلفن ........................

۲-    مهدی اسدی                                              تلفن ........................

۳-    محمدرضا سعیدی                                        تلفن ........................

۴-    هادی حاج خلیلی                                        تلفن .........................

۵-    محمد علی قطب الدینی                                 تلفن ........................      

 

***سناریو آتش سوزی واحد انتظامات :

۱-    مسئول انتظامات بعد ازشنیدن کد حریق ۱۲۵بلافاصله به فرماندهی لجستیک مراجعه کرده و دستورات لازم را دریافت کرده سپس با نگهبان درب اصلی بیمارستان  هماهنگی کرده و همچنین با نگهبان پاسگاه هماهنگ کرده ودر محل مورد نظر قرار می گیرند

۲-    شرح وظایف به دو صورت است :

A : در صورتی که بحران بین ساعت ۷صبح تا ۱۳باشد از نیروهای بخشهای مچاور ،گشت محوطه و همچنینن نگهبانان بخشهای مجاور یکی کرده و از آنها برای کمک استفاده می کند که این نیروها در مدت زمان ۲الی ۳دقیقه به محل حادثه خود را می رسانند .

** شرح وظایف:

الف ) بیرون آوردن وسایل و تجهیزات قیمتی و کنترل و آرام کردن جو و محیط

**ب)خالی کردن محوطه جلوی انبار  و جلوی بخش داروخانه  از  نظر همراهی بیماران وپرسنل ، جدا کردن فضای محوطه با نوار

**ج ) جابجایی ماشین های نزدیک حریق و ماشینهایی که در محل هستند ظرف ۱۰دقیقه

حداقل ظرف مدت ۱۰دقیقه  ۴  نگهبان گشت محوطه و می بایست به کمک نگهبان انبار بروند

B) در صورتی که بحران از ساعت ۱۳به بعد باشد بلافاصله نگهبان بخشهای مجاور به همراه نگهبان پاسگاه برای به کمک نگهبان محوطه  می روند مسیر حادثه را خلوت و ماشین ها را جابجا و ان فضا را حصار کشی می کنند و ازازدحام و تجمع افراد وهمراهان  بیماران در محل حادثه و محوطه بیمارستان جلوگیری به عمل می آورند

- نگهبان درب ورودی  بیمارستان از ورود ماشین های غیر ضروری جلوگیری به عمل می آورد و درب خروجی خیابان سپه برای ورود و خروج ماشین آتش نشانی نیز باز می شود .

***ارشد ایمنی :

ارشد ایمنی در حادثه برق گرفتگی و آتش سوزی که اتفاق افتاده به عنوان تامین کننده ایمنی و حفاظت در محل حادثه ومحل فعالیت پرسنل امدادی با توجه به نحوه بروز حادثه و خسارات واردشده به ارزیابی این دومحیط فیزیکی و انسانی پرداخته و تامین کننده تمام فعالیت های گروه های درگیر و  امدادرسانان می باشد در این نظارت اگر اقدامات پیشگیرانه یا اصلاحی در جلوگیری از پیشرفت حادثه یا گسترش آن وجود داشته باشد کنترل می گردد در این حادثه با توجه به علت بروز می باشد اطمینان  از قطع برق و گاز و همچنین تخلیه کپسولهای اکسیژن و گازهای تحت فشار در اولویت می باشد