۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن
مهدي محمدي
سمت : مسئول واحد رايانه
مدرك : كارشناس ارشد
محل كار : واحد رايانه
تلفن : داخلي 388