۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد

علیرضا مهرابی


مسئول واحد درآمد

جنت ترک زاده

مسئول تسویه حساب بخش
 

مهین پیمان دوست

تسویه حساب بخش

 

اکرم قلعه خانی

تسویه حساب بخش

 

حمیده هوشمند

تسویه حساب بخش

 

 

خدیجه وزیری

تسویه حساب بخش

 
شرح وظایف

افسانه ظریف

 

کارشناس واحد درامد

پروین جعفری

کارشناس واحد درامد

مهین ایرانمنش

کارشناس واحد درامد

بتول امینی زاده

کارشناس واحد درامد

محسن کامیابی

 

تسویه حساب اورژانس

محمود خواجه سلیمی

تسویه حساب اورژانس

مینا اسماعیلی

تسویه حساب اورژانس

محبوبه محمودی

 

 

تسویه حساب اورژانس

سجاد محمود زاده

تسویه حساب اورژانس

مهدیه مرتضی پور

تسویه حساب اورژانس

مهدیه میرزایی

تسویه حساب اورژانس

طاهره جهانشاهی

تسویه حساب اورژانس

شرح وظایف
رخساره وهبی 

اضافه واریزی
اشرف خورشیدی

حسابدار ثبت اسناد
منصوره صفائی

مسئول پروتز
 زهرا سیدی

مسئول ثبت ویزیت پزشکان
محمدجواد آریان

حسابدار ثبت اسناد
جمیله عسکری

ثبت ویزیت اورژانس
مریم معنوی

کارشناس درآمد اورژانس