۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن
علیرضا صفارحیدری
مسئول سي تی اسکن