۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
فاطمه انجم شعاع

کارشناس پرستاری

سرپرستار بخش اعصاب ۱
مریم میرزایی

کارشناس پرستاری 

سرپرستار بخش اعصاب ۲

بخش جراحی اعصاب و ستون فقرات از بخش های ممتاز بیمارستان بوده و با حضور اساتید برجسته و دستیاران و پرسنل خدمات تخصصی جراحی مغز و فوق تخصصی ستون فقرات را به بیماران ارائه می دهند. امکانات انجام جراحی بسته مغز ( جراحی نورواندوسکوپیک ) نیز در این مرکز فراهم گردیده است. از اساتید بنام این بخش که زحمات قابل تقدیری در زمینه درمان ، آموزش و پژوهش در رشته جراحی اعصاب و ستون فقرات انجام داده اند می توان از استاد دکتر حسین اسکندری نام برد.

 

 

شرح وظایف :

1-كسب خط مشي ودستورالعمل هاي لازم از سرپرست مربوطه.

۲-بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائهخدمات و كيفيت مراقبت.

۳-برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي.

۴-تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفتهاي مختلف.

۵-تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت )تقسيم كار(.

۶-برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار، در هر شيفت بر بالينبيمار.

۷-برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديد الورود به مقررات اداري استانداردهايمراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد

از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز.

۸-برنامه ريزي جهت آموزش به خانواده و ........

۹-پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات داروها و لوازم مصرفي وپيگيري جهت تأمين آن.

۱۰-برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده دربخش در هر شيفت.

۱۱-برنامه ريزي جهت حفظ و نگهداري و تحويل تجهيزات واحد مربوط در هر شيفت كاري.

۱۲-تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه.

۱۳-برقراري امنيت شغلي در جهت ايجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائهشده.

۱۴-توجه به نيازهاي كاركنان به ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي.

۱۵-برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها.

۱۶-ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها.

۱۷-شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان،مددجويان، بيماران و پيشنهاد جهتبهبود وضعيت.

۱۸-نظارت در امر سرويس كليه دستگاهها و وسايل و طرز صحيح به كار بردن وسايل كهخارج يا داخل مي شود.

۱۹-همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم.

۲۰-ثبت و گزارش كليه امور واحد مربوطه به مسؤلين ذيربط)شامل درخواست ها، وقايع غيرمترقبه،حوادث،كمبودها،

نقايص،نيازها..... ).

۲۱-مشاركت و همكاري در برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و ..... كاركنان و تهيهبرد آموزشي در بخش.
  -۲۲مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كا رآموزان در واحدمربوطه.

۲۳-مشاركت و همكاري در پژوهشها و تحقيقات كاربردي پرستاري.

۲۴-برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران.

۲۵-تكميل فرم ارزشيابي مصوب كاركنان پرستاري واحد مربوطه.

۲۶-كنترل حضور و غياب پرسنل پرستاري واحد مربوطه.

۲۷-ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر پرستاري از طريق بررسي رضايتمندي بيماران، همكاران و .../ مشاهدهچك ليستو...

۲۸-نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي كاركنان.

۲۹-ارزشيابي و اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان، بيماران، خانواده،دانشجويانو ....

۳۰-كنترل و چك پرونده بيمار هنگام ترخيص.

۳۱-كنترل و چك روزانه ترالي احياء.

۳۲-كنترل و تنظيم اضافه كار و طرح مشاركت ماهيانه پرسنل.

۳۳-مشاركت در كميته هاي بيمارستاني بخصوص كميته کنترل عفونت وبرنامه ریزی جهت کشتهای دوره ای از بخش ، سوانح ، كميته دارو ودرمان و تجهيزات و كميته مرگ ومير ) برحسب ضرورت(

۳۴-نظارت بر تكميل فرم آمار مرگ و مير ، خودكشي ها ، سوانح و فرمهاي آمار ماهيانه

۳۵-كنترل و نظارت تميزي و ضد عفوني كردن دستگاهها و فضاي فيزيكي بخش و كادرخدماتي.

۳۶-كنترل و نظارت بر نحوه تحويل گرفتن بيمار.

۳۷-آشنايي كامل) CPR احيا).

۳۸-همراهي و گزارش دقيق در هنگام بازديد و برنامه ريزي مسئولين بيمارستان از بخشها.

۳۹-آشنايي و آگاهي كامل از بيماريهاي موجود در بخش ، ميزان داروها ، موارد مصرف وعوارض ناشي ازآنها.

۴۰-همكاري با سوپروايزر آموزشي در زمينه شناخت نيازهاي آموزشي پرسنل و همكاريدر فراهم آوردن امكانات آموزشي موردنياز.

۴۱-شركت در جلسات ماهيانه براي همفكري در تصميم گيريهاي پرستاري ، برنامه ريزيجهت آموزش به بيماران در هنگام ترخيص.

۴۲-انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق.

شرایط احراز:

-۱ تحصیلات و معلومات

مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از رشته هاي پرستاري،آموزش پرستاري، مديريت خدمات پرستاري.

مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته فيزيو لوژي، تكنولوژي گردش خون، آموزش جامعهنگر در نظام سلامت، سلامت سالمندي، آموزش بهداشت، آموزش پزشكي، اپيدميولوژي مشروط به دارا بودن مدرك تحصيليكارشناسي پرستاري مدرك تحصيلي دكتري فيزيولوژي ،سالمند شناسي ،آموزش پزشكي،آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ، اپيدميولوژِي ،اخلاق پزشكي مشروط به دارا بودن مدركتحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد پرستاري.

 

-۲ تجربه :

براي احراز پست پرستار ، انجام تعهدات طرح نيروي انساني بعنوان تجربه پذيرفته مي شود .

براي احراز پست مدير خدمات پرستاري هفت سال تجربه كه دوسال آن بعنوان سوپروايزر و ياسرپرستار باشد.

براي احراز پست رييس خدمات پرستاري پنج سال تجربه كه دوسال آن بعنوان سوپروايزر و ياسرپرستار باشد.

براي احراز پست سوپروايزر در گردش چهار سال تجربه كه يک سال آن بعنوان سرپرستار باشد.

براي احراز پست سوپروايزر آموزشي سه سال تجربه كه يک سال آن بعنوان سرپرستار باشد.

براي احراز پست سرپرستار سه سال تجربه كه يک سال آن بعنوان پرستار در بخش مربوطهباشد.

براي احراز پست پرستار بخش هاي ويژه(  ICU,CCU,NICU ، دياليزو پرستار اورژانس دارايسه سال تجربه باشد.

-۳ مهارت :

مهارت ارتباطي و رفتاري با بيمار، مهارت معاينات فيزيكي،مهارت پايش هموديناميک، مهارتانجام محاسبات دارويي ، مهارت تحليل نتايج آزمايش گازهاي خوني و ساير آزمايش هاي خونيمعمول ، مهارت تحليل مسائل مبتني بر اطلاعات به روز پرستاري، مهارت تصميم گيري درشرايط بحراني، مهارت هاي مراقبتي و توانبخشي، مهارت برنامه ريزي مراقبت از بيماران، مهارت آموزش نكات بهداشتي و مراقبتي به بيماران و خانواده هاي آنها، مهارت انجام پژوهش،مهارت مشاوره دادن، مهارت برنامه ريزي براي كاركنان پرستاري، مهارت تحليل اطلاعات ،مهارت برآورد هزينه ها، مهارت اعمال نظارت و ارزيابي فعاليت ها.

-۴ دوره هاي آموزشی:

آگاهي از قوانين و مقررات پرستاري، احياي قلبي و ريوي پيشرفته، مديريت فرايند مراقبت ازبيمار، آشنايي با اهداف و برنامه هاي استراتژيک بيمارستان.