۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
بخش ای سی یو ۱،۲،۳

گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این مرکز مستقر بوده و با کمک اساتید ، دستیاران و پرسنل خود و تجهیزات پیشرفته که در سال های اخیر مهیا گردیده است و در اتاق های عمل ، اورژانس ، ICU و سرویس درد به بیماران ، بویژه بیماران دارای مشکلات متعدد و پیچیده ارائه خدمت می نماید. این گروه اقدام به راه انداری سرویس درد حاد و درمان درد های مزمن نموده است . ویژگی برجسته این گروه اداره ICU های دانشگاه به کمک سایر گروه های بالینی بوده و ویژگی منحصر به فرد بیمارستان باهنر در سطح استان تعداد تخت ICU ( ۵۲ تخت ICU ، ۴ تخت POST ICU ) و اداره ICU ها بصورت فوق تخصصی می باشد.

از نظر تجهیزات نسبت به گذشته لوازم و امکانات بسیار پیشرفته در این بخش بکار گرفته شده اند، از جمله ونتیلاتورهای بسیار جدید و مانیتورینگ های که در هر لحظه قادر به ثبت علائم حیاتی بیماران و حتی ICP آنان می باشند برونکوسکوپ – سونوگرافی و رادیوگرافی پرتابل ، ABG تشکهای مواج جهت جلوگیری از زخم بسترها ، IPC برای جلوگیری از DVT وCardio QP برای بررسی وضعیت برون ده قبلی ،دستگاه دیالیز و سیستم کنترل درد حاد پس از عمل با استفاده از پمپهای مخصوص از نظر آموزش این ICU پذیرای دستیاران رشته های بیهوشی ، جراحی عمومی ، جراحی اعصاب ، قلب و نیز رشته های تخصصی که مایل به گذراندن دوره آموزشی کلاسیک ICU باشند بوده است همچنین پرستاران از دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسان رشته هوشبری نیز دوره آموزشی خود را در این ICU می گذرانند نگهداری بیماران هاروست نیز از فعالیت های این بخش می باشد.

از جمله فعالیتهای این مرکز نگهداری بیماران مرگ مغزی برای انجام آماده سازی و برداشت اعضاء پیوندی و ارسال به سایر مراکز می باشد.

از جمله اقدامات این مرکز ایجاد شرایط اقامت و تغذیه ارزان برای بیماران مزمن و طولانی مدت 

زهرا دریابیگی

کارشناس پرستاری

سرپرستار بخش ICU۳
فهیمه معقول

کارشناس پرستاری

سرپرستار بخش ICU۳
ناهید میشکار

کارشناس پرستاری

سرپرستار بخش ICU۲
فاطمه کریمی

کارشناس پرستاری

سرپرستار ICU۱
شرح وظایف :

      ۱-كسب خط مشي ودستورالعمل هاي لازم از سرپرست مربوطه.

۲-بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدماتو كيفيت مراقبت.

۳-برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي.

۴-تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفتهاي مختلف.

۵-تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت )تقسيم كار(.

۶-برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار، در هر شيفت بر بالين بيمار.

۷-برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديد الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتيو شناخت كامل نسبت به واحد

از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز.

۸-برنامه ريزي جهت آموزش به خانواده و ........

۹-پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات داروها و لوازم مصرفي و پيگيريجهت تأمين آن.

۱۰-برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده دربخش در هر شيفت.

۱۱-برنامه ريزي جهت حفظ و نگهداري و تحويل تجهيزات واحد مربوط در هر شيفت كاري.

۱۲-تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه.

۱۳-برقراري امنيت شغلي در جهت ايجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائهشده.

۱۴-توجه به نيازهاي كاركنان به ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي.

۱۵-برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها.

۱۶-ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها.

۱۷-شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان،مددجويان، بيماران و پيشنهاد جهتبهبود وضعيت.

۱۸-نظارت در امر سرويس كليه دستگاهها و وسايل و طرز صحيح به كار بردن وسايل كه خارجيا داخل مي شود.

۱۹-همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم.

۲۰-ثبت و گزارش كليه امور واحد مربوطه به مسؤلين ذيربط)شامل درخواست ها، وقايع غيرمترقبه،حوادث،كمبودها،

نقايص،نيازها..... ).

۲۱-مشاركت و همكاري در برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و ..... كاركنان و تهيهبرد آموزشي در بخش.

 

۲۲-مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كا رآموزان در واحد مربوطه.

۲۳-مشاركت و همكاري در پژوهشها و تحقيقات كاربردي پرستاري.

۲۴-برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران.

۲۵-تكميل فرم ارزشيابي مصوب كاركنان پرستاري واحد مربوطه.

۲۶-كنترل حضور و غياب پرسنل پرستاري واحد مربوطه.

۲۷-ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر پرستاري از طريق بررسي رضايت منديبيماران، همكاران و .../ مشاهدهچك ليستو...

۲۸-نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي كاركنان.

۲۹-ارزشيابي و اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان، بيماران، خانواده،دانشجويان و....

۳۰-كنترل و چك پرونده بيمار هنگام ترخيص.

۳۱-كنترل و چك روزانه ترالي احياء.

۳۲-كنترل و تنظيم اضافه كار و طرح مشاركت ماهيانه پرسنل.

۳۳-مشاركت در كميته هاي بيمارستاني بخصوص كميته کنترل عفونت وبرنامه ریزی جهت کشتهای دوره ای از بخش ، سوانح ، كميته دارو ودرمان و تجهيزات و كميته مرگ ومير ) برحسب ضرورت(.

۳۴-نظارت بر تكميل فرم آمار مرگ و مير ، خودكشي ها ، سوانح و فرمهاي آمار ماهيانه.

۳۵-كنترل و نظارت تميزي و ضد عفوني كردن دستگاهها و فضاي فيزيكي بخش و كادرخدماتي.

۳۶-كنترل و نظارت بر نحوه تحويل گرفتن بيمار.

۳۷-آشنايي كامل) CPR احيا).

۳۸-همراهي و گزارش دقيق در هنگام بازديد و برنامه ريزي مسئولين بيمارستان از بخشها.

۳۹-آشنايي و آگاهي كامل از بيماريهاي موجود در بخش ، ميزان داروها ، موارد مصرف وعوارض ناشي ازآنها.

۴۰-همكاري با سوپروايزر آموزشي در زمينه شناخت نيازهاي آموزشي پرسنل و همكاري درفراهم آوردن امكانات آموزشي موردنياز.

۴۱-شركت در جلسات ماهيانه براي همفكري در تصميم گيريهاي پرستاري ، برنامه ريزيجهت آموزش به بيماران در هنگام ترخيص.

۴۲-انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق.

شرایط احراز:

-۱ تحصیلات و معلومات

مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از رشته هاي پرستاري، آموزشپرستاري، مديريت خدمات پرستاري.

مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته فيزيو لوژي، تكنولوژي گردش خون، آموزش جامعه نگردر نظام سلامت، سلامت

سالمندي، آموزش بهداشت، آموزش پزشكي، اپيدميولوژي مشروط به دارا بودن مدرك تحصيليكارشناسي پرستاري مدرك تحصيلي دكتري فيزيولوژي ،سالمند شناسي ،آموزش پزشكي،آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ، اپيدميولوژِي ،اخلاق پزشكي مشروط به دارا

بودن مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد پرستاري.

-۲ تجربه :

براي احراز پست پرستار ، انجام تعهدات طرح نيروي انساني بعنوان تجربه پذيرفته مي شود .

براي احراز پست مدير خدمات پرستاري هفت سال تجربه كه دوسال آن بعنوان سوپروايزر و ياسرپرستار باشد.

براي احراز پست رييس خدمات پرستاري پنج سال تجربه كه دوسال آن بعنوان سوپروايزر و ياسرپرستار باشد.

براي احراز پست سوپروايزر در گردش چهار سال تجربه كه يک سال آن بعنوان سرپرستار باشد.

براي احراز پست سوپروايزر آموزشي سه سال تجربه كه يک سال آن بعنوان سرپرستار باشد.

براي احراز پست سرپرستار سه سال تجربه كه يک سال آن بعنوان پرستار در بخش مربوطهباشد.

براي احراز پست پرستار بخش هاي ويژه(  ICU,CCU,NICU ، دياليزو پرستار اورژانس داراي سهسال تجربه باشد.

-۳ مهارت :

مهارت ارتباطي و رفتاري با بيمار، مهارت معاينات فيزيكي،مهارت پايش هموديناميک، مهارت انجاممحاسبات دارويي ، مهارت تحليل نتايج آزمايش گازهاي خوني و ساير آزمايش هاي خوني معمول، مهارت تحليل مسائل مبتني بر اطلاعات به روز پرستاري، مهارت تصميم گيري در شرايطبحراني، مهارت هاي مراقبتي و توانبخشي، مهارت برنامه ريزي مراقبت از بيماران، مهارت آموزشنكات بهداشتي و مراقبتي به بيماران و خانواده هاي آنها، مهارت انجام پژوهش، مهارت مشاورهدادن، مهارت برنامه ريزي براي كاركنان پرستاري، مهارت تحليل اطلاعات ، مهارت برآورد هزينه ها،مهارت اعمال نظارت و ارزيابي فعاليت ها.

-۴ دوره هاي آموزشی:

آگاهي از قوانين و مقررات پرستاري، احياي قلبي و ريوي پيشرفته، مديريت فرايند مراقبت از بيمار،آشنايي با اهداف و برنامه هاي استراتژيک بيمارستان