۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور
بخش ارتوپدی مردان و زنان

بخش ارتوپدی با بهره گیری از اساتید متخصص و فوق تخصص و دستیاران و پرسنل و تجهیزات پیشرفته این بخش ، علاوه بر اعمال جراحی متداول ارتوپدی ، اعمال فوق تخصصی جراحی دست ، شانه و زانو نیز در این بخش انجام می شود.

 
 مطهره باقری 

کارشناس پرستاری 

سرپرستار بخش ارتوپدی مردان
 
زهرا سقا نخعی

کارشناس پرستاری 

سرپرستار بخش ارتوپدی زنان
 
 شرح وظایف :
 

 

۱-كسب خط مشي ودستورالعمل هاي لازم از سرپرست مربوطه.

۲-بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدماتو كيفيت مراقبت.

۳-برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي.

۴-تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفتهاي مختلف.

۵-تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت )تقسيم كار(.

۶-برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار، در هر شيفت بر بالينبيمار.

۷-برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديد الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتيو شناخت كامل نسبت به واحد

از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز.

۸-برنامه ريزي جهت آموزش به خانواده و ........

۹-پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات داروها و لوازم مصرفي و پيگيريجهت تأمين آن.

۱۰-برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده دربخش در هر شيفت.

۱۱-برنامه ريزي جهت حفظ و نگهداري و تحويل تجهيزات واحد مربوط در هر شيفت كاري.

۱۲-تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه.

۱۳-برقراري امنيت شغلي در جهت ايجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائهشده.

۱۴-توجه به نيازهاي كاركنان به ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي.

۱۵-برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها.

۱۶-ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها.

۱۷-شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان،مددجويان، بيماران و پيشنهاد جهتبهبود وضعيت.

۱۸-نظارت در امر سرويس كليه دستگاهها و وسايل و طرز صحيح به كار بردن وسايل كه خارجيا داخل مي شود.

۱۹-همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم.

۲۰-ثبت و گزارش كليه امور واحد مربوطه به مسؤلين ذيربط)شامل درخواست ها، وقايع غيرمترقبه،حوادث،كمبودها،

نقايص،نيازها..... ).

۲۱-مشاركت و همكاري در برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و ..... كاركنان و تهيهبرد آموزشي در بخش.

-۱ تحصیلات و معلومات

مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از رشته هاي پرستاري، آموزشپرستاري، مديريت خدمات پرستاري.مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته فيزيو لوژي،تكنولوژي گردش خون، آموزش جامعه نگر در نظام سلامت، سلامت سالمندي،

 

-۲ تجربه :

براي احراز پست پرستار ، انجام تعهدات طرح نيروي انساني بعنوان تجربه پذيرفته مي شود .

آموزش بهداشت، آموزش پزشكي، اپيدميولوژي مشروط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسيپرستاري مدرك تحصيلي دكتري فيزيولوژي ،سالمند شناسي ،آموزش پزشكي، آموزش بهداشتو ارتقاء سلامت ، اپيدميولوژِي ،اخلاق پزشكي مشروط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ياكارشناسي ارشد پرستاري.

براي احراز پست مدير خدمات پرستاري هفت سال تجربه كه دوسال آن بعنوان سوپروايزر و ياسرپرستار باشد.

براي احراز پست رييس خدمات پرستاري پنج سال تجربه كه دوسال آن بعنوان سوپروايزر و ياسرپرستار باشد.

براي احراز پست سوپروايزر در گردش چهار سال تجربه كه يک سال آن بعنوان سرپرستار باشد.

براي احراز پست سوپروايزر آموزشي سه سال تجربه كه يک سال آن بعنوان سرپرستار باشد.

براي احراز پست سرپرستار سه سال تجربه كه يک سال آن بعنوان پرستار در بخش مربوطهباشد.

براي احراز پست پرستار بخش هاي ويژه(  ICU,CCU,NICU ، دياليزو پرستار اورژانس داراي سهسال تجربه باشد.

-۳ مهارت :

مهارت ارتباطي و رفتاري با بيمار، مهارت معاينات فيزيكي،مهارت پايش هموديناميک، مهارت انجاممحاسبات دارويي ، مهارت تحليل نتايج آزمايش گازهاي خوني و ساير آزمايش هاي خوني معمول، مهارت تحليل مسائل مبتني بر اطلاعات به روز پرستاري، مهارت تصميم گيري در شرايطبحراني، مهارت هاي مراقبتي و توانبخشي، مهارت برنامه ريزي مراقبت از بيماران، مهارت آموزشنكات بهداشتي و مراقبتي به بيماران و خانواده هاي آنها، مهارت انجام پژوهش، مهارت مشاورهدادن، مهارت برنامه ريزي براي كاركنان پرستاري، مهارت تحليل اطلاعات ، مهارت برآورد هزينه ها،مهارت اعمال نظارت و ارزيابي فعاليت ها.

 دوره هاي آموزشی:

آگاهي از قوانين و مقررات پرستاري، احياي قلبي و ريوي پيشرفته، مديريت فرايند مراقبت از بيمار،آشنايي با اهداف و برنامه هاي استراتژيک بيمارستان.