۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور

اتاق عمل جراحی  زهرا سلطانی نژاد

کارشناس پرستاری

سرپرستار اتاق عمل جراحی    شرح وظایف :

كنترل پرونده بيمار قبل از جراحي براي اطمينان از كامل بودن مدارك پزشكي مورد نياز )ماننداجازه عمل و آمادگيهاي عمل، داروهاي قبل از عمل، عدم داشتن وسايل مصنوعي و زيور آلات و...(

اطمينان از سالم بودن و كارايي دستگاهها و تجهيزات مورد نياز جهت عمل جراحي قبل ازشروع )شامل مكش )ساكشن(، دستگاه الكترو كوتر، چراغ و ...( و گزارش هر گونه نقص ،خطا و خرابي به مسئولين ذيربط.

كنترل اتاق عمل از نظر نور كافي، سيستم برق رساني، درجه حرارت ،رطوبت، پاكيزگي،ايمني و .... .

اطلاع از وجود لوازم و امكانات مورد نياز جراحي و آماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسايلجراحي.

كنترل و اطمينان از استريل بودن لوازم و بسته هاي وسايل.

كنترل بيمار از نظر آمادگي جسمي و رواني جهت عمل جراحي و ارائه آموزش هاي لازم.

هدايت بيمار به تخت عمل، قراردادن بيمار بر روي تخت و تنظيم تخت جراحي و چراغها برحسب نوع و ناحيه عمل.

قرار دادن كليه دستگاه ها و تجهيزات در اطراف تخت جراحي بر طبق قابليت دسترسي و نياز.

حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محيط و اتفاقات و وضعيت بيمار،كمک به جراحان وپرستار اسكراب در پوشيدن گان

و دستكش و ...

باز نمودن پوشش هاي اوليه بسته هاي استريل و نخها و ساير وسايل و در اختيار گذاردنآنها.

شمارش و ثبت نخ، گاز، لانگ گاز، درن و ...قبل از اتمام به همراه تيم جراحي و جمع آوريآنها پس از استفاده.

تكميل كليه گزارشات و موارد ثبتي از ابتدا تا اتمام عمل جراحي.

كمک در جابجايي و انتقال بيمار به ريكاوري و ارائه گزارش شفاهي و كتبي در مورد وضعيتناحيه جراحي. -

 پوشاندن ميزها با پوشش استريل و قراردادن وسايل و لوازم به شكل استريلبر روي آنها)شامل:وسايل جراحي،نخ،درنها،گاز،...(.

كمک در شستن نهايي پوست بيمار)پرپو پوشاندن بيمار با پوششهاي استريلدرپ( .

گزارش كليه اقدامات انجام شده و وسايل متصله به بيمار به مسئول ريكاوري.

جمع آوري و شست و شوي وسايل مورد استفاده و انتقال آنها به مراكز استريليزاسيون .

مطالعه و تحقيق در مورد پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيک در زمينه اتاق عمل و كسب دانشروزانه.

شركت در انجام عمليات احياء در اتاق عمل.

نظارت و كنترل بر فعاليت كاردان هاي اتاق عمل

- حصول اطمينان از كاركرد صحيح و دقيق ابزار و تجهيزات اتاق عمل

شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات وتوانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج

آن در انجام وظايف محوله.

مشاركت در تحقيقات كاربردي در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرایط احراز:

-۱ تحصیلات و معلومات

مدرك تحصيلي كارشناسي اتاق عمل. مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد تكتولوژي گردش خونمشروط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي اتاق عمل.

-۲ مهارت :

مهارت هاي برقراري ارتباط با بيمار، مهارت ارزيابي بيمار، مهارت بررسي و كنترل تجهيزات اتاقعمل ) قبل ازانجام عمل (، مهارت انجام احياي قلبي /ريوي، مهارت در اولويت بندي مسائلدرشرايط اورژانس وپراسترس، مهارت در مديريت بحران، مهارت كاستن سطح اضطراب بيمارقبل از جراحي، مهارت پيشگيري از عوارض ناشي از دريافت بيهوشي، مهارت آماده سازي محيط اتاق عمل با تكنيک هاي آسپتيک )استريل و غيرعفوني(، مهارت استفاده از اصول صحيحوضعيت دادن به بيمار، مهارت استفاده از تكنيک هاي مناسب در هموستاز.

-۳ دوره هاي آموزشی:

كنترل عفونت ، استريليزاسيون وسايل و تجهيزات اتاق عمل ،احياي قلبي و ريوي پيشرفته.