۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور

ناهید شاهسوند


کارشناس پرستاری 

سرپرستار اتاق عمل

شهین علیرضایی

کارشناس پرستاری 

سوپروایزر اتاق عمل ارتوپدی

شرح وظایف :

كنترل پرونده بيمار قبل از جراحي براي اطمينان از كامل بودن مدارك پزشكي مورد نياز )مانند اجازهعمل و آمادگيهاي عمل، داروهاي قبل از عمل، 

عدم داشتن وسايل مصنوعي و زيور آلات و ...(

اطمينان از سالم بودن و كارايي دستگاهها و تجهيزات مورد نياز جهت عمل جراحي قبل از شروع)شامل مكش )ساكشن(،

دستگاه الكترو كوتر، چراغ و ...( و گزارش هر گونه نقص ، خطا و خرابي بهمسئولين ذيربط.

كنترل اتاق عمل از نظر نور كافي، سيستم برق رساني، درجه حرارت ،رطوبت، پاكيزگي، ايمني و.... .

اطلاع از وجود لوازم و امكانات مورد نياز جراحي و آماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسايل جراحي.

كنترل و اطمينان از استريل بودن لوازم و بسته هاي وسايل.

كنترل بيمار از نظر آمادگي جسمي و رواني جهت عمل جراحي و ارائه آموزش هاي لازم.

هدايت بيمار به تخت عمل، قراردادن بيمار بر روي تخت و تنظيم تخت جراحي و چراغها بر حسبنوع و ناحيه عمل.

قرار دادن كليه دستگاه ها و تجهيزات در اطراف تخت جراحي بر طبق قابليت دسترسي و نياز.

حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محيط و اتفاقات و وضعيت بيمار،كمک به جراحان و پرستاراسكراب در پوشيدن گان

و دستكش و ...

باز نمودن پوشش هاي اوليه بسته هاي استريل و نخها و ساير وسايل و در اختيار گذاردن آنها.

شمارش و ثبت نخ، گاز، لانگ گاز، درن و ...قبل از اتمام به همراه تيم جراحي و جمع آوري آنها پساز استفاده.

تكميل كليه گزارشات و موارد ثبتي از ابتدا تا اتمام عمل جراحي.

كمک در جابجايي و انتقال بيمار به ريكاوري و ارائه گزارش شفاهي و كتبي در مورد وضعيت ناحيهجراحي. -

 پوشاندن ميزها با پوشش استريل و قراردادن وسايل و لوازم به شكل استريل بر رويآنها)شامل:وسايل جراحي،نخ،درنها،گاز،...(.

كمک در شستن نهايي پوست بيمار)پرپو پوشاندن بيمار با پوششهاي استريلدرپ( .

گزارش كليه اقدامات انجام شده و وسايل متصله به بيمار به مسئول ريكاوري.

جمع آوري و شست و شوي وسايل مورد استفاده و انتقال آنها به مراكز استريليزاسيون .

مطالعه و تحقيق در مورد پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيک در زمينه اتاق عمل و كسب دانش روزانه.

شركت در انجام عمليات احياء در اتاق عمل.

نظارت و كنترل بر فعاليت كاردان هاي اتاق عمل

حصول اطمينان از كاركرد صحيح و دقيق ابزار و تجهيزات اتاق عمل

شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهايشغلي و بكارگيري نتايج

آن در انجام وظايف محوله.

مشاركت در تحقيقات كاربردي در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

 

 

شرایط احراز:

-۱ تحصیلات و معلومات

مدرك تحصيلي كارشناسي اتاق عمل. مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد تكتولوژي گردش خون

مشروط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي اتاق عمل.

-۲ مهارت :

مهارت هاي برقراري ارتباط با بيمار، مهارت ارزيابي بيمار، مهارت بررسي و كنترل تجهيزات اتاق عملقبل ازانجام عمل (، مهارت انجام احياي قلبي /ريوي، مهارت در اولويت بندي مسائل درشرايطاورژانس وپراسترس، مهارت در مديريت بحران، مهارت كاستن سطح اضطراب بيمار قبل از جراحي،مهارت پيشگيري از عوارض ناشي از دريافت بيهوشي، مهارت آماده سازي محيط اتاق عمل با تكنيکهاي آسپتيک )استريل و غيرعفوني(، مهارت استفاده از اصول صحيح وضعيت دادن به بيمار، مهارتاستفاده از تكنيک هاي مناسب در هموستاز.

-۳ دوره هاي آموزشی:

كنترل عفونت ، استريليزاسيون وسايل و تجهيزات اتاق عمل ،احياي قلبي و ريوي پيشرفته

.