۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور

اتاق عمل ارولوژی

رضا دادگر محبی

کارشناس پرستاری

سرپرستار اتاق عمل

 

  

شرح وظایف : 

 

-كنترل پرونده بيمار قبل از جراحي براي اطمينان از كامل بودن مدارك پزشكي موردنياز )مانند اجازه عمل و آمادگيهاي عمل، داروهاي قبل از عمل، عدم داشتن وسايل مصنوعي و زيور آلات و ...(

-حصول اطمينان از كاركرد صحيح و دقيق ابزار و تجهيزات اتاق عمل

- شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي

شغلي و بكارگيري نتايجآن در انجام وظايف محوله.

مشاركت در تحقيقات كاربردي در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .
 

شرایط احراز:

-۱ تحصیلات و معلومات

مدرك تحصيلي كارشناسي اتاق عمل. مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد تكتولوژي گردش خون

مشروط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي اتاق عمل.

-۲ مهارت :

مهارت هاي برقراري ارتباط با بيمار، مهارت ارزيابي بيمار، مهارت بررسي و كنترل تجهيزات اتاق عملقبل ازانجام عمل (، مهارت انجام احياي قلبي /ريوي، مهارت در اولويت بندي مسائل درشرايطاورژانس وپراسترس، مهارت در مديريت بحران، مهارت كاستن سطح اضطراب بيمار قبل از جراحي،مهارت پيشگيري از عوارض ناشي از دريافت بيهوشي، مهارت آماده سازي محيط اتاق عمل باتكنيک هاي آسپتيک )استريل و غيرعفوني(، مهارت استفاده از اصول صحيح وضعيت دادن به بيمار، مهارت استفاده از تكنيک هاي مناسب در هموستاز.

-۳ دوره هاي آموزشی:

كنترل عفونت ، استريليزاسيون وسايل و تجهيزات اتاق عمل ،احياي قلبي و ريوي پيشرفته.