۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور

سرپرستار بخش داخلی

 
 
 

 مهدیه نبی زاده 

کارشناس پرستاری

سرپرستار بخش داخلی

 
 
 شرح وظایف سرپرستار:

سرپرستار مرکز آموزشي بهداشتي ، درماني و توانبخشي پرستاري است که اداره کارکنان پرستاري ، تجهيزات و ارائه خدمات پرستاري يک واحد را برعهده دارد .

وظايف سرپرستار مرکز ( بهداشتي ، درماني و توانبخشي ) براساس اصول مديريت و با تکيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي بشرح ذيل مي باشد :

 بشرح زيل است :

الف  جمع آوري اطلاعات و برنامه ريزي :

۱-    بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت بمنظور تعيين مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کيفيت مراقبت

۲-    تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف کلي

۳-    برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي

۴-    تنظيم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شيفت هاي مختلف

۵-    تعيين وظايف کارکنان تحت نظارت ( تقسيم کار )

۶-     برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعيت هر بيمار / مددجو در هر شيفت بر بالين بيمار

۷-    برنامه ريزي جهت آگاه سازي کارکنان پرستاري جديدالورود به مقررات اداري ، استانداردهاي مراقبتي و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيکي ، وسايل تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مرکز

۸-    برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان / بيماران ، خانواده و ... ( مراقبت از خود و توانبخشي و ... )

۹-    پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن

۱۰-   برنامه ريزي جهت تحويل و تحول تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت کاري

۱۱-  برنامه ريزي جهت کنترل عملکرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت

ب  سازماندهي :

۱۲-          تشکيل جلسات گروهي و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجويان / بيماران و ... )

۱۳- توجه به نيازهاي کارکنان ، ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي

۱۴- برقراري حسن تفاهم بين کارکنان واحد مربوطه و ساير واحدها

۱۵- انجام مراقبت هاي پرستاري در مواقع اورژانس

۱۶- ايجاد هماهنگي و همکاري بين کادر پرستاري و ساير واحدها

۱۷- شرکت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي کارکنان ، مددجويان / بيماران و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت

۱۸- همراهي با پزشک به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم

۱۹- ثبت و گزارش کليه امور واحدهاي مربوطه به مسئولين ذي ربط ( شامل : درخواست ها ، وقايع غيرمترقبه حوادث ، کمبودها و نقايص ، نيازها و ... )

۲۰- مشارکت و همکاري در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت ، بازآموزي و ... کارکنان

۲۱- مشارکت و همکاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير کارآموزان در واحد مربوطه

۲۲- مشارکت و همکاري در پژوهش ها و تحقيقات کاربردي پرستاري

برپايي کنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران

ج  هدايت و رهبري : کنترل هدايت و ارزشيابي

۲۳- کنترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي

۲۴- تکميل فرم ارزشيابي مصوبه کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستي

۲۵- ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستي از طريق : بررسي رضايتمندي مددجويان ، همکاران با ابزار مناسب ( مشاهده ، چک ليست و ... )

۲۶- نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي کارکنان و انطباق امور پزشکي با موازين شرع مقدس

ارزشيابي اثربخشي آموزش هاي داده شده به کارکنان ، مددجويان / بيماران ، خانواده و دانشجويان ...

۲۷- کنترل و پيگيري ثبت و اجراي دستورات پزشک و نظارت بر اجراي آن

۲۸- مشارکت و همکاري با کميته هاي بيماران بنا بر صلاحديد سرپرست مربوطه

۲۹- نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي پرستاري

۳۰- نظارت مستمر بر اقدامات ضروري بمنظور پيشگيري از عفونت ها

۳۱- همراهي و ارائه گزارش دقيق هنگام بازديد مسئولين مافوق

۳۲- نظارت بر حسن اجراي کليه خدمات پرستاري در واحد مربوطه