۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور
 بخش ccu
 
فاطمه زارعي

لیسانس پرستاری

سرپرستار بخش
 
بخش سی سی یو با تعداد ۹تخت فعال در حال حاضری بیماران پر خطر اورژانس شامل :میوکاردیت، پریکاردیت، آمبولی ریه و.... را پذیرش و تحت درمان قرار می دهند