۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور
مراحعه کننده محترم جهت مشاهده برنامه گروه داخلی به سایت بیمارستان افضلی پور مراجعه نمایید.
با تشکر