۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين
آقاي ناصر فرخي
ليسانس مديريت بازرگاني  
سمت : معاون مالي اداري
تلفن : ۰۹۱۳۳۴۱۲۱۵۵