۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

به اطلاع کلیه پرسنل بیمارستان میرساند  بلیط سینما ویژه کارکنان این مرکزبه تعدادمحدود توسط دفتر مدیریت وروابط عمومی تهیه گردیده لذا از متقاضیان  تقاضا  میشود جهت دریافت به واحد روابط عمومی مراجعه فرمایند