۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين

 کنفرانس علمی بامحوریت اداره راه هوایی با تدریس آقای دکترصالحی ومشارکت فراگیران رده های مختلف درسالن ابن سینا برگزارگردید