۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
جلسه معاونت آموزشی بادستیاران ارشد

جلسه معاونت آموزشی بادستیاران ارشد نماینده کارورزان  وکارآموزان درراستای مسائل آموزشی در روزچهارشنبه 1397/9/14 درمحل معاونت آموزشی برگزارگردید