۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی

   تاریخ یکشنبه 1397/9/18   ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی مرکزبا حضورآقای دکتر شکارچی ارزیاب محترم وزراتخانه برگزار گردید درابتدای حضورایشان با حضوردرمحل معاونت آموزشی بیمارستان به بررسی مستندات استاندارهای آموزشی پرداخت و با معاون آموزشی و مسئولEDU ومعاون پژوهشی بیمارستان مصاحبه مربوطه را انجام داد ودر ادامه ایشان باحضور درمحل  کتابخانه وپاویون های دستیاران به مصاحبه با فراگیران رده های مختلف پرداخت ودرانتهای بازدید باهمراهی ریاست ومدیریت ومسئول حراست باحضوردرمحل جدید بیمارستان شهیدباهنربه بازدیدازبخشها و واحدهای مربوطه پرداختتند