۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين
فرم جدید نظر سنجی از کارکنان
نام بخش/ واحد : : *
 
رسته شغلی: : *
رضایت از نحوه برخورد و پیگیری های سرپرست مستقیم : *


رضایت از نحوه چیدمان نیرو در شیفت : *


رضایت از عملکرد گروه مدیریتی : *


رضایت از اثربخش بودن و محتوای دوره های آموزشی : *


رضایت از جنبه های ایمنی و محیط فیزیکی محل کار : *


رضایت از امکانات و ملزومات مورد نیاز در محل کار : *


رضایت از روشنایی ، تهویه ، سرمایش و گرمایش محیط کار : *


رضایت از نحوه پرداخت حقوق و مزایا و پاداش های دریافتی : *


رضایت از میزان پرداخت حقوق و مزایا و پاداش های دریافتی : *


رضایت از امکانات رفاهی مرکز : *


رضایت از وضعیت بهداشتی مرکز : *


رضایت از کمیت و کیفیت غذا : *


رضایت از سرویس ایاب و ذهاب : *


رضایت از واحد فناوری اطلاعات و سیستم HIS : *


رضایت از عملکرد مرکز تلفن : *


تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *