شرح وظایف مدیر اموراداری

_ تهیه وسایل عملیاتی مورد نیاز برنامه طبق برآوردهای واحدهای فنی

_ خرید وسایل و لوازم اداری مورد نیاز واحدهای مختلف در حدود و اختیارات

_ مسئولیت در زمینه خرید و نگهداری وسایل مورد لزوم خودروها

_ نگهداری وسایل و لوازم عملیاتی در انبارها و توزیع و تقسیم آنها بین واحد های مختلف

_نگهداری و حفظ ساختمانها و اموال و جمع آوری اموال زائد و اسقاط و حفاظت آنها

_حفظ و حراست و تعمیر وسائط و نگهداری شناسنامه برای خوردوها

_ صدور احکام کارگزینی _ترفیع ، ماموریت ، مرخصی ، حقوق و مزایا و انتقال در سطه بهداشت محیط استان

_اجرای قوانین و آئین نامه های استخدامی و مالی و رفاهی با رعایت , مقررات مربوطه

_ تامین اعتبار جهت خرید وسایل و لوازم مورد نیاز مدیریت بهداشت محیط

_ تهیه و تنظیم گزارشات و صورتحسابهای مالی و آمار پرسنلی

_مسئولیت صدور چکها و اسناد مالی و انجام هزینه های پرسنلی و اداری و مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات

 

 


عناوین مهم