مولاژها

 فهرست تعدادی از مولاژها و مانکن های موجود در مرکز مهارتها

 

1) مولاژ CPR اولیه بزرگسالان

2) مولاژ CPR پیشرفته بزرگسالان

3) روبات ALS بزرگسال جهت CPR

4) مولاژهای ویژه مراقبتهای راههای هوایی

5) مولاژ تزریقات وریدی

6) مولاژ تزریقات شریانی

7) مولاژ تزریقات زیرجلدی

8) مولاژ پونکسیون نخاعی

9) مولاژهای نخاعی

10) مانکن معاینه ته چشم

11) مانکن معاینه گوش

12) مانکن کنترل خونریزی بینی

13) روبات زایمان طبیعی

14) مولاژ معاینات مامایی

15) مولاژ معاینات ژنیکولوژی

16) مانکن IUD گذاری

17) مانکن معاینه سینه

18) مانکن اپی زیوتری

19) مولاژهای مختلف آناتومی بدن

20) مولاژ سونداژ زن و مرد

21) مولاژ CPR پیشرفته اطفال
 22) مولاژ انتوباسیون بر اطفال
 

23) مولاژ تزریقات شریانی اطفال

24) مولاژ تزریق داخل استخوانی اطفال

25) مولاژ تزریقات وریدی اطفال

26) مانکن سونداژ معده

27) مانکن سمع صدای قلبی ـ ریوی

28) مولاژ انتوباسیون در بزرگسالان

29) مانکن مراقبت از زخم

30) مانکن حمل مجروح