نام بخش: دیالیز
  
رئیس بخش: دکتر سیمین دخت حبیب زاده( متخصص داخلی - فوق تخصص نفرولوژی)
سرپرستار: خانم عوض نژاد

تعداد پزشک فوق تخصص: 3 نفر

تعداد پرسنل پرستاری: 3 نفر کارشناس . 1 نفر بهیار . 1 نفر تکنیسین 

ظرفیت: 4 تخت 
 
 


  اخبار
آرشيو اخبـار