نام بخش: دیالیز
  
رئیس بخش: دکتر سیمین دخت حبیب زاده( متخصص داخلی - فوق تخصص نفرولوژی)
سرپرستار: خانم عوض نژاد
تعداد پزشک فوق تخصص: 3 نفر
تعداد پرسنل پرستاری: 3 نفر کارشناس . 1 نفر بهیار . 1 نفر تکنیسین
ظرفیت: 4 تخت