متادون

 نام درمانگاه:درمانگاه متادون

مسئول فني:خانم دكتر شيرين متقيان پزشك  عمومي

 سرپرستار
:خانم بتول ميرزايي ليسانس  پرستاريدرمانگاه متادون اين مركز در حال حاضر با 221 نفر مددجو فعال بوده و در دو شيفت صبح و عصر از ساعت 7:30 الي 19:30 و روزهاي تعطيل از

 ساعت 7:30 الي 13:30 فعال ميباشد