کتب منتشر شده
 
                   کتابهای منتشر شده توسط اعضائ هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی رازی
 
 
 

جلد کتاب

نویسنده/نویسند گان

سال انتشار

ناشر
 
   مهین شاهرخی ساردو

دکتر فاطمه میرزایی
 1392  نشر جامعه نگر

مهین شاهرخی ساردو

1390

نشر سالمی

مهین شاهرخی ساردو

1390

نشر سالمی

منصوره عزیززاده فروزی

1389

انتشارات تحفه با همکاری بشری

محمد حسین خواجه

1389

انتشارات خدمات فرهنگی کرمان

عصمت نوحی

1388


منصوره عزیززاده فروزی
بتول تیرگری

1386

نشر بشری

دکتر عباس عباس زاده

دکتر زهرا جلیلی
 
دکتر فریبا برهانی

1385

نشر جامعه نگر

دکتر عباس عباس زاده
دکتر فریبا برهانی
مژگان فلکی

1384

نشر سالمی

معصومه رشیدی نژاد

1381

موسسه فرهنگی و انتشاراتی فخر ایران

گلناز فروغ عامری

1371

نشر بشری