دانشکده دندانپزشکی>دفتر توسعه آموزش>اعضاء


                                                                   اعضاء کمیته توسعه آموزش پزشکی (EDO)


      مسئول دفتر
 EDO

       1.  دکتر سارا امان پور 

      اعضاي دفتر EDO 

      1. دکتر جواد فاریابی

      2. دكتر شهلا کاکوئی 

     3. دکتر ونوس لران

      4. دکتر فاطمه سجادی 

      5. دکتر آرش شهروان

      6. دکتر سینا صفری

      7. دکترصفا منافی

      8. دکتر سوده محسنی

      9. دکتر سارا امان پور


                                                                                                                                                                                 >>بازگشت به صفحه قبل